Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Mural kajakowy nad Wisłokiem

wydrukuj
Mural kajakowy nad Wisłokiem

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu inspirowanego kajakarstwem i turystyką kajakową. Mural zostanie wykonany na filarach mostu Frysztak - Kobyle na rzece Wisłok. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe i rzeczowe!

Nagrodą w konkursie jest realizacja muralu oraz nagrody za miejsce I: filar wybiera laureat – nagroda finansowa:  500 zł, miejsce II: filar wybiera laureat – nagroda finansowa 300 zł, miejsce III: filar, który nie zostanie wybrany przez laureatów 1 i 2 miejsca: nagroda finansowa: 200 zł.

Projekty można składać w formie elektronicznej w pliku JPEG lub PDF przesłanym na adres mailowy Organizatora: pckit@strzyzowski.pl  lub marek.armata@gosir.frysztak.pl. Zgłoszenie zawierające projekt muralu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r. Zwycięzcy projektów, będą mogli przenieść z swoje prace z papieru na filary mostu.


Organizatorami Projektu są Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku a współorganizatorami: Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku i Dolina Wisłoka – turystyka i rekreacja z Frysztaka Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Polski Związek Kajakowy, Starosta Strzyżowski i Wójt gminy Frysztak. Patronat Medialny: Frysztak24 i iTVP Południe.

Poniżej Regulamin Konkursu a więcej informacji pod linkiem http://www.gosir.frysztak.pl/2020/06/mural-kajakowy-nad-wisokiem-konkurs.html

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU INSPIROWANEGO KAJAKARSTWEM I TURYSTYKĄ KAJAKOWĄ W DOLINIE RZEKI WISŁOK

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Konkursu na projekt i wykonanie muralu inspirowanego kajakarstwem i turystyką kajakową w dolinie rzeki Wisłok. „Regulamin” określa warunki i zasady „Konkursu na najlepszy projekt i wykonanie muralu, którego tematem przewodnim jest kajakarstwo,  kajakarze, spływy kajakowe, rzeka Wisłok i jego przyroda - zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest:

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku

Współorganizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku 

Dolina Wisłoka – turystyka i rekreacja Fundacja Kajakowa Tołhaj GDK 

Patronat Honorowy:

Polski Związek Kajakowy, Starosta Strzyżowski, Wójt gminy Frysztak

Patronat Medialny:

Frysztak24, iTVP Południe, 

§2 CEL KONKURSU

1) wyłonienie najlepszego projektu oraz wykonanie muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane przez laureatów konkursu na filarach mostu powiatowego we Frysztaku na rzece Wisłok przy drodze Frysztak – Kobyle , zwanego dalej „Muralem”; 

2) aktywizacja adresatów Konkursu do samodzielnej pracy twórczej,

3) promocja kajakarstwa, turystyki kajakowej, zdrowego stylu życia i rzeki Wisłok, 

4) promocja Powiatu Strzyżowskiego i Gminy Frysztak,

4) zapobieganie wandalizmu w postaci malowania na filarach mostów niecenzuralnej grafiki,

§3 UCZESTNICY

 1) uczestnikami Konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce lub za granicą.

2) w odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. 

3) uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem. 

4) zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

5) Konkurs składa się z 1 etapu.

§4 TEMATYKA KONKURSU:

1) tematem konkursu jest promocja turystyki kajakowej i kajakarstwa. Motywem przewodnim muralu jest kajakarstwo, kajakarze, spływy kajakowe, rzeka Wisłok i jego przyroda, 

2) mural musi zostać wykonany zgodnie ze zwycięskim projektem na filarze mostu powiatowego wymienionego w §2 ust. 1,

3) wykonawca muralu zobowiązany jest do przygotowania stosownego podkładu i wykonania muralu następującą techniką: wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych (np. sprayów) do powierzchni zewnętrznych. Mural musi zostać zabezpieczony wysokiej klasy lakierem matowym poliuretanowym oraz powłoką antygraffiti (odporny na warunki atmosferyczne).

4) organizator zapewnia farby, lakiery oraz inne materiały w uzgodnieniu z laureatami.

§5 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1) konkurs ma charakter otwarty,

2) projekt Muralu nie może być plagiatem, musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu,

3) przystępując do Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich,

4) uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych,

5) uczestnicy Konkursu przystępując do niego zobowiązują się nieodpłatnie przenieść autorskie prawa majątkowe do Muralu na Organizatorów z prawem dalszego rozpowszechniania w wypadku zwycięstwa,

6) zgłoszenie projektu w Konkursie jest bezpłatne.

7) Powstawanie Muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Organizatorów, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych kajakarstwa oraz gmin leżących nad rzeką Wisłok i powiatu strzyżowskiego.

§6 PRZEBIEG KONKURSU:

1) w celu uczestnictwa w Konkursie należy przesłać projekt do Organizatorów Konkursu w formacie jpg lub PDF na adres poczty elektronicznej: pckit@strzyzowski.pl lub marek.armata@gosir.frysztak.pl 

2) projekt Muralu powinien się składać z dwóch części: 

- pliku z projektem z załączoną kartą zgłoszenia, 

3) uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden projekt, pamiętając, aby każdy projekt był dostarczony w oddzielnym e-mailu,

4) projekty można składać: 

- w formie elektronicznej w pliku JPEG lub PDF przesłanym na adres mailowy Organizatora: pckit@strzyzowski.pl  lub marek.armata@gosir.frysztak.pl 

Zgłoszenie zawierające projekt muralu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać 

w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r. 

§7  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Projekty muszą pozostawać w zgodzie z tematyką konkursu, uwzględniając, specyfikę miejsca:

 1) nie może zawierać:

- treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu 

na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość,

- treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy, 

-  treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym, 

- treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem. 

2. Zwycięzcę wyłoni Jury w składzie wyznaczonym przez organizatora. 

3. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką Konkursu na projekt i wykonanie muralu, według własnego uznania.

5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne, a od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu i odstąpienia od realizacji projektów nadesłanych na konkurs oraz dopuszczają możliwość wybrania tylko jednej lub dwóch zwycięskich prac. 

§8 NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest realizacja muralu oraz nagroda finansowa:. 

Miejsce I: filar wybiera laureat – nagroda finansowa:  500 zł,

Miejsce II: filar wybiera laureat – nagroda finansowa 300 zł,

Miejsce III:  filar, który nie zostanie wybrany przez laureatów 1 i 2 miejsca: nagroda finansowa: 200 zł. 

§9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1) wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Organizatorów,

2) laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach powiadomieniem wysłanym na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszenia, lub telefonicznie. 

3) z autorem i wykonawcą muralu Organizatorzy podpiszą umowę na podstawie której uregulowane zostaną kwestie praw autorskich oraz warunki wykonania przez laureata zwycięskiego projektu w miejscu uzgodnionym z Organizatorami,  

4) brak podpisania umowy o której mowa w ust. 3 przez Laureata Konkursu jak również brak możliwości nawiązania kontaktu z Laureatem Konkursu będzie powodował utratę prawa udziału w konkursie i będzie skutkował brakiem możliwości realizacji jego projektu. Organizatorzy będą wówczas uprawnieni do wyboru innego projektu Muralu, według własnego uznania. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki 

w Wiśniowej (PCKiT), Wiśniowa 193,38-124 Wiśniowa.

 Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Marcinem Kołodziejem możliwy jest pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com lub korespondencyjnie na adres Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCKiT  art. 6 ust 1 pkt c.- wykonywania przez PCKiT zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej PCKiT art. 6 ust 1 pkt e.

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust 1 pkt b.

-  w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

art. 6 ust 1 pkt a.

Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań jednostki. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

[inf. Kamil Mendocha i Marek Armata, opr. W. Plezia]