Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komisje Rady Powiatu

wydrukuj

Komisje Rady Powiatu Strzyżowskiego

Na podstawie § 28 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy: 

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
 • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.

Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie. 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023: 

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu: 

 

1)      Adam Bieryło 

2)      Maria Chuchla 

3)      Józef Dzindzio 

4)      Tomasz Garncarski 

5)      Stanisław Gierlak 

6)      Robert Godek 

7)      Piotr Myćka 

8)      Tadeusz Niemiec - Przewodniczący Komisji 

9)      Bogdan Żybura 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 

 

1)       Marek Armata 

2)       Robert Godek 

3)       Małgorzata Pryć 

4)       Dawid Rusyn 

5)       Małgorzata Skalska - Nieroda 

6)       Jan Stodolak 

7)       Piotr Szopa 

8)       Grzegorz Tomaszewski 

9)       Marta Utnicka - Przewodnicząca Komisji 

10)     Marian Złotek 

III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

 

1)      Józef  Dzindzio 

2)      Stanisław Gierlak 

3)      Tadeusz Niemiec 

4)      Dawid Rusyn 

5)      Piotr Szopa 

6)      Marek Szorc 

7)      Marta Utnicka 

8)      Marian Złotek - Przewodniczący Komisji 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:  

 

1)      Adam Bieryło 

2)      Maria Chuchla 

3)      Tomasz Garncarski 

4)      Piotr Myćka 

5)      Małgorzata Pryć 

6)      Jan Stodolak 

7)      Grzegorz Tomaszewski - Przewodniczący Komisji 

8)      Bogdan Żybura 

V. Komisja rewizyjna 

 

1)     Marek Armata - Przewodniczący Komisji 

2)     Marta Utnicka - Sekretarz Komisji

3)     Marek Szorc - Członek Komisji 

VI. Komisja skarg, wniosków i petycji 

 

1)     Dawid Rusyn - Przewodniczący Komisji 

2)     Marek Armata - Członek Komisji 

3)     Małgorzata Pryć - Członek Komisji