Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ochrona danych osobowych

wydrukuj

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dlatego, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia, informuję iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów, mailowo: iod@strzyzowski.pl.

Odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego serwisu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania strony internetowej  Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez stronę  www.strzyzowski.pl. wraz z  serwisem.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@strzyzowski.pl.

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji  międzynarodowej.

 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Dane osobowe przetwarzane w systemie, tj. wizerunek osób, czyny, czas i miejsce, tworzą zbiór danych osobowych - Monitoring wizyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie i wokół budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, Parkowa!

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i mienia na określonym terenie).
 2. Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie  90 dni.
 3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
 5. Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@strzyzowski.pl.

Wykaz miejsc umieszczenia kamer systemu monitoringu wizyjnego
w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

wejście do Starostwa (od strony banku) schody + winda
wejście do Starostwa
parter korytarze+ klatka schodowa
sala obsługi petentów - wydział KD
korytarze I piętro + klatka schodowa
korytarze II piętro + klatka schodowa
 

Budynek Starostwa ul. Parkowa 7:
parking wewnętrzny pod budynkiem
wejście od strony parkingu + klatka schodowa
wejście od strony ul. Parkowej + klatka schodowa + winda
korytarze I piętro
korytarze II piętro

 

Klauzula Informacyjna RODO w postępowaniu administracyjnym


Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów e-mail: starostwo@strzyzowski.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych –  Tomasz Ziobro, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, e-mail: iod@strzyzowski.pl;
3.Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, przekazywania informacji, wezwań, czynności sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie z Działem II ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2019 poz. 60 z późn.zm.), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.  
9. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r

 

 

Klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie   z siedzibą w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, jest Starosta Strzyżowski, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@strzyzowski.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej ( adres mailowy: iod@strzyzowski.pl )
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach
  a)      związanych i wynikających z zawartej z Tobą  umowy o staż/ umowy o praktyki w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b)      wykonania zawartej Tobą umowy o staż/ umowy o praktyki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  c)      wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  d)      realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail ( na podstawie art. 22 ¹ § 2 i w zw. z art. 22 ¹ § 1 kodeksu pracy )
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Tobą umowy, bądź do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  d)      pkt 3 d) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych  Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 a) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej : iod@strzyzowski.pl
 10. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 d) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b)-d) jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest wymogiem ustawowym, jesteś i zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej z Tobą umowy.
 13. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a,) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowy ani warunkiem zawarcia umowy.
 14. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.