Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nieodpłatna pomoc prawna

wydrukuj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W 2023 R.

Na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzone są dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. punkt stały – zlokalizowany w Strzyżowie,
 2. punkt mobilny – zlokalizowany codziennie w innej gminie.

Funkcjonowanie i lokalizację punktów opisuje poniższa tabelka:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PUNKT STAŁY

jednostka prowadząca

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1. 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 7, pok. 107
  (budynek Poczty Polskiej, lokale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

radcowie prawni
i adwokaci z porozumień z ORA i OiRP

8.00 – 12.00

KONTAKT

nieodplatna.pomocprawna@strzyzowski.pl

tel.: 699-67-15-99

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIEODPŁATNA MEDIACJA

PUNKT MOBILNY

jednostka prowadząca

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu

„PASIEKA”

Fundacja Rozwoju i Wsparcia

7.30

11.30

 

 

 

 

 1. Budynek Urzędu Gminy
  w Wiśniowej

 

7.30

11.30

 

 

 

 1. Budynek Biblioteki Gminnej
  w Czudcu

 

 

7.30

11.30

 

 

 1. Budynek Urzędu Gminy
  we Frysztaku

 

 

 

7.30

11.30

 

 1. Budynek Urzędu Miejskiego
  w Strzyżowie

 

 

 

 

7.30

11.30

KONTAKT

aleksandrabrzyska331@gmail.com

tel.: 793-11-28-05

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób wciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku;
 • pomoc prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa powinna złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej porady oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, że przyjmuje do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

 

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonym na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.) możliwe jest uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu uzyskania porady lub zarejestrowania się na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, należy:

 • zadzwonić bezpośrednio do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: nieodplatna.pomocprawna@strzyzowski.pl lub
 • zadzwonić pod numer telefonu: 530 775 176 (tylko informacja i rejestracja)

Porady w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość będą odbywały się w godzinach przypisanych do dyżurów wykonawców NPP w poszczególnych punktach na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

Powiat Strzyżowski – Pasieka (fundacjapasieka.pl)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji jest Starosta Strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15.