Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Architektury i Budownictwa

wydrukuj

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie dóbr kultury,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno–budowlanych z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i ochrony gruntów rolnych,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów  budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
f) udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w zakresie:

a) zatwierdzania projektów zagospodarowania,

b) zatwierdzania projektów budowlanych,

c) wydawania pozwoleń na budowę,

d) wydawania pozwoleń na rozbiórki.

3. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji wydawanych pozwoleń na budowę.
4. Kontrola posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

5. Wydawanie zaświadczeń o odrębności lokali.

6. Udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra.

7. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego.

8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, w tym o zmianie sposobu użytkowania obiektu.
9. Przyjmowanie zgłoszeń z projektem.

 1. Stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia na budowę.

 2. Wydawanie dzienników budów.

 3. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji – pozwoleń na budowę wraz z dokumentacją, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

 4. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

 5. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i organami kontroli,
  a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
  b) przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli.

 6. Przyjmowanie i przekazywanie do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych sieci, wykonanych niezgodnie
  z uzgodnionym projektem.

 7. Współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska tut. Starostwa w sprawach wydawanych pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz współdziałanie z Wojewodą Podkarpackim w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

 8. Współdziałanie z Wojewódzką Służbą Ochrony Zabytków w sprawach opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 9. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych Powiatu.

 10. Prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych w wydziale.

Z zakresu ochrony dóbr kultury:

 1. wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis ruchomych, nieruchomych dóbr kultury oraz kolekcji do rejestru zabytków,

 2. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przez osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne przedmiotu posiadającego cechy zabytku,

 3. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i zawiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,

 4. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia w razie uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia dobra kultury bez zezwolenia za granicę, bądź też nie zapewnienia dobru kultury, pomimo wezwania ze strony służby konserwatorskiej,  należytych warunków konserwacji – aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa.

Z zakresu przygotowania inwestycji drogowych:

1) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

DRUKI DO POBRANIA:

1.    Wniosek o pozwolenie na budowę

2.    Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

3.    Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

4.    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

5.    Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

6.    Wniosek o przeniesienie zgłoszenia

7.    Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

8.    Zgłoszenie rozbiórki

9.    Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

10.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

11.  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

12.  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

13.  Wniosek na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

14.  Wniosek na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

15.  Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę

16.  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (PB-13)

 

Osoby:

Kierownik Wydziału

Katarzyna Ziobrowska

tel. 17 276 50 00 wew. 23

e-mail: katarzyna.ziobrowska@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału

Joanna Janusz

tel. 17 276 50 00 wew. 49
e-mail:
 joanna.janusz@strzyzowski.pl

 

Pomoc administracyjna

Justyna Pas

pokój 107

tel. 17 276 50 00 wew. 49
e-mail:
budownictwo@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału

Kamil Dybaś

tel. 17 276 5000 wew. 103

mail: kamil.dybas@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału

Martyna Albrycht

tel. 17 276 5000 wew. 103

mail: martyna.albrycht@strzyzowski.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

pokój 107

tel. 17 276 5000 wew. 102