Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pomoc Ukrainie

wydrukuj

Program szkoleniowy KOTWICA dla polskich wolontariuszy

Ruszył bezpłatny program szkoleniowy KOTWICA dla polskich wolontariuszy. Program powstał z inicjatywy koordynatorów zespołów wolontariuszy, którzy postanowili zadbać o kondycję psychiczną swojego zespołu i zgłosili potrzebę zorganizowania wsparcia.
Ww. program przygotowuje do wolontariatu w warunkach wojennych lub wśród ludności doświadczonej traumą wojenną. Obejmuje on swoim zakresem psychoedukację dotyczącą traumy wojennej i sytuacji kryzysowych oraz tworzenie grup wsparcia pełniących rolę:
•    przygotowawczą do pracy w wysokim wojennym stresie,
•    wzmacniającą odporność psychiczną i emocjonalną wolontariuszy, szczególnie narażonych na stres, tj. pracujących na granicy, w punktach humanitarnych oraz na Ukrainie.
Program szkoleniowy KOTWICA został opracowany i jest prowadzony przez Fundację Anioły Kultury, która od 2014 r. współpracuje z organizacjami humanitarnymi działającymi w regionie Otef Gaza, a od wybuchu wojny na Ukrainie udziela wsparcia polskim wolontariuszom wraz z izraelskimi psychotraumatologami.
Zgłoszenia do programu przyjmowane są tylko od zorganizowanych 7-15 osobowych grup. Koordynatorzy zespołu wolontariuszy, którzy chcieliby uzyskać wsparcie dla swojego zespołu, powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@aniolykultury.pl lub SMS na numer telefonu +48 578 181 777. Natomiast, wolontariusz, który chciałby wziąć udział
w programie, powinien zwrócić się do swojego koordynatora, aby zgłosił go wraz z grupą wolontariuszy, w której pracuje.
Obecnie prowadzony jest nabór do kolejnej grupy programu. Spotkania będą odbywały się w każdą niedzielę wieczorem przez kilka tygodni (forma on-line). Liczba miejsc jest ograniczona. Grupy są zamknięte. Będą przyjmowane pierwsze osoby, które się zgłoszą
i będą spełniać jedno z następujących kryteriów:
•    systematycznie pracują na granicy polsko-ukraińskiej,
•    systematycznie rozwożą pomoc humanitarną na terenie Ukrainy,
•    pracują na Ukrainie,
•    pracują w centrach i punktach humanitarnych.

 

 


Centrum Psychologiczno – Prawne dla obywateli Ukrainy

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w związku z prośbą Fundacji Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica, w piśmie do samorządów poinformował, że ww. Organizacja solidaryzując się ze społeczeństwem Ukraińskim, a zwłaszcza z osobami poszkodowanymi w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską, utworzyła Centrum Psychologiczno - Prawne.

W ramach poradni psychologicznej świadczona będzie pomoc doraźna osobom potrzebującym wsparcia. Poradnictwo dostępne będzie dla wszystkich grup wiekowych. Będzie ono nastawione na niwelowanie stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmiany otoczenia i kręgu kulturowego. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin.

Ponadto, w ramach działania Centrum Psychologiczno – Prawnego zorganizowana zostanie skoordynowana bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy. Pomoc ta dotyczyć będzie przede wszystkim konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce, jak również każdej innej sprawy wymagającej pomocy prawnej.

Do Centrum Psychologiczno – Prawnego należy zgłaszać się za pomocą formularza: https://forms.gle/we3uKq9mNiBGW8vn6.

 


Komunikat Starosty Strzyżowskiego Nr 4 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie pomocy dla Ukrainy

DARY DLA RODZIN UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W Powiecie Strzyżowskim został utworzony Powiatowy Magazyn Pomocy, do którego przyjmowane są artykuły zbierane od darczyńców z terenu powiatu strzyżowskiego na potrzeby pomocy uchodźcom na terytorium RP i przeznaczone do transportu na Ukrainę. Powiatowy Magazyn Pomocy zlokalizowany jest w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 471C. Osobą nadzorującą jest Pan Jan Sopel Dyrektor CKZ w Dobrzechowie, tel. kontaktowy: 512 095 017.

Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Powiatowy Magazyn Pomocy przyjmuje towar w postaci uporządkowanej pod względem asortymentu. Magazyn nie jest dostoswany do przechowywania towarów wymagających specjalnych warunków (np. mrożenie, chłodnie lub leki).

Na dzień dzisiejszy nie przyjmuje się do magazynu odzieży używanej.

Obecnie jest potrzeba wsparcia mieszkańców Powiatu Strzyżowskiego, którzy przyjęli do swych domów uchodźców z Ukrainy i zgłaszają potrzebę pomocy poprzez przekazanie niezbędnych artykułów do zapewnienia wyżywienia i innych niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Zapraszamy do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 

                                                                                 Bogdan Żybura

                                                                                 Starosta Strzyżowski

                                                                                 

Strzyżów, 08.03.2022 r.

 

 


 

Szanowni Państwo Radni Rady Powiatu Strzyżowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie!

W związku z odpowiedzią Mera Miasta Brody Pana Anatolija BELEI skierowaną do samorządu powiatowego w Strzyżowie, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. przeznaczył z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 15.000 zł. na zakup wybranych artykułów na potrzeby miasta partnerskiego Brody na Ukrainie. Wśród wymienionego asortymentu jest sprzęt, którego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć jak np. kamery termowizyjne, kamizelki kuloodporne, kaski, noktowizory czy celowniki optyczne, ale jest wyposażenie, którym możemy skutecznie wesprzeć naszych przyjaciół z Ukrainy poprzez zakup takich rzeczy jak: śpiwory, przenośne krótkofalówki, latarki i in.

Z tego powodu Przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego, Starosta i Wicestarosta niniejszym występują z inicjatywą zorganizowania dobrowolnej składki pieniężnej w gronie radnych Rady Powiatu Strzyżowskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych na zakup wskazanych artykułów. Zebrane pieniądze w tej spontanicznej akcji pozwolą zwiększyć pulę środków finansowych i w szerszym zakresie przekazać niezbędną pomoc Brodom.

 Składka nie ma charakteru sformalizowanego i będzie zbierana do 9 marca 2022 r. w Biurze Rady i Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie poprzez wpis osoby na listę darczyńców.

Małgorzata Skalska-Nieroda                                             Tomasz Garncarski

Przewodnicząca Rady                                                                                                    Wicestarosta Strzyżowski

Powiatu Strzyżowskiego

Strzyżów, 03.03.2022 r.

 


Komunikat Starosty Strzyżowskiego Nr 3 z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie pomocy dla Ukrainy

POMOC SAMORZĄDU POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE DLA MIASTA PARTNERSKIEGO BRODY NA UKRAINIE

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. przeznaczył na pomoc partnerskiemu Miastu Brody na Ukrainie, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 15 tys. zł na zakup artykułów wskazanych w liście mera m. Brody z dnia 27 lutego br.

STRONA INTERNETOWA PRZEZNACZONA DO POMOCY HUMANITARNEJ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc humanitarna dla Ukrainy.
Na tej stronie jest dostępny formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych otrzymaniem pomocy lub jej udzielaniem.

https://pomagamukrainie.gov.pl

3)         OGÓLNOPOLSKIE AKCJE POMOCY

Oprócz lokalnych zbiórek prowadzonych na terenie Powiatu Strzyżowskiego, pomocy można udzielać poprzez organizacje ogólnopolskie m.in.

Polska Akcja Humanitarna (PAH): https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina wpłaty na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów na konto: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Caritas Polska: https://caritas.pl/ukraina/ wpłaty na najpilniejsze potrzeby, żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA lub SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM): https://pcpm.org.pl/ukraina lub wpłaty na konto 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy". Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci.

Polski Czerwony Krzyż (PCK): Wpłaty na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb.
Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz na stronie https://pck.pl/wspieraj-nas/

Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission: Wpłaty na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej – Czerwonemu Krzyżowi w Słowiańsku w obwodzie donieckim. https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina lub przelew na konto: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem UKRAINA

UNICEF Poland: Zbiórka na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych: https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

ZASADY OPIEKI MEDYCZNEJ DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.  Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE!

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

                                                                                      Tomasz Garncarski

                                                                                  Wicestarosta Strzyżowski

                                                                                        Strzyżów, 02.03.2022 r.

 


Komunikat Starosty Strzyżowskiego Nr 2 z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie pomocy dla Ukrainy

UTWORZENIE POWIATOWEGO MAGAZYNU POMOCY

W Powiecie Strzyżowskim został utworzony Powiatowy Magazyn Pomocy, do którego będą mogły być przekazywane artykuły zbierane przez gminy i indywidualnych darczyńców
z terenu powiatu strzyżowskiego na potrzeby pomocy uchodźcom na terytorium RP
i przeznaczone do transportu na Ukrainę. Powiatowy Magazyn Pomocy zlokalizowany jest
w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie, 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 471C. Osobą nadzorującą jest Pan Jan Sopel Dyrektor CKZ w Dobrzechowie, tel. kontaktowy: 512 095 017.

Magazyn będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

WAŻNE: W celu sprawnego przebiegu akcji gromadzenia darów dla Ukrainy Powiatowy Magazyn Pomocy będzie przyjmował towar do transportu w postaci uporządkowanej pod względem asortymentu. Następnie towar będzie pakowany na paletach euro. Magazyn nie jest dostoswany do przechowywania towarów wymagających specjalnych warunków (np. mrożenie, chłodnie lub leki).

Na dzień dzisiejszy nie przyjmuje się do magazynu odzieży używanej, artykułów spożywczych o krótkim terminie przydatności. Natomiast najbardziej potrzebne artykuły to: koce, śpiwory, apteczki, środki opatrunkowe, środki higieny osobistej, artykuły spożywcze takie jak konserwy, cukier, batony energetyczne itp.

                                                                                      Tomasz Garncarski

                                                                                  Wicestarosta Strzyżowski

                                                                                        Strzyżów, 02.03.2022 r.


Komunikat Starosty Strzyżowskiego Nr 1 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Strzyżowskiego,

W związku z sytuacją na Ukrainie oraz okazywaną solidarnością Polaków, w tym mieszkańców Powiatu Strzyżowskiego na potrzeby naszych wschodnich sąsiadów poprzez przystąpienie do organizacji licznych zbiórek niezbędnych artykułów informuję, że obecnie na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzone są m.in. następujące akcje:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11 włącza się do zbiórki organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Dary należy składać do biblioteki szkolnej (budynek LO, ul. Mickiewicza 11) w godzinach 8.00 - 15.00 (żywność długoterminowa, kosmetyki i chemia: środki opatrunkowe, zbierane są NOWE koce i śpiwory!

UWAGA! Nie jest zbierana odzież,

kontakt: liceum@lo-strzyzow.pl, tel. (17)2761249, bądź bezpośrednio w budynku szkoły  ul. Mickiewicza 11,

 1. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11 – w porozumieniu z Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje zbiórkę m.in. żywności trwałej, soków dla dzieci, batonów energetycznych, konserw, środków czystości, naczyń jednorazowych, koców, śpiworów i in.

Miejsce dostarczania darów to gabinet pedagoga w godzinach pracy szkoły 7.00-16.00, kontakt telefoniczny: sekretariat tel. (17) 2761193,

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie wraz z Caritas                   w Rzeszowie włącza się w akcję pomocy matkom z małymi dziećmi. W SOSW będą zbierane artykuły dziecięce – kaszki, mleka modyfikowane, soczki dla dzieci, musy, herbatki, zupki w słoiczkach, materiały opatrunkowe. We współpracy z Fundacją Sióstr św. Dominika z Broniszewic będzie organizowana pomoc rzeczowa dla uchodźców, których fundacja przyjęła w domach swojego Zgromadzenia. Są to dzieci z domów dziecka i matki z dziećmi. Potrzebują środków czystości: płynów do prania, do płukania, proszków do prania, mydeł w płynie, kosmetyków dla dzieci, śpiworów, kocyków, koców, materiałów opatrunkowych. Produkty będą zbierane w SOSW w Strzyżowie, ul. Patryna 9 od poniedziałku - 28 lutego do piątku - 4 marca 2022 r. w godzinach od 7:30 do 16:00,
 2. Zespół Szkół w Czudcu we współpracy z Caritas organizuje zbiórkę darów dla Ukrainy w budynku szkoły ul. Parkowa 7, w godzinach od 7.00  do 15.00,
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie zapewnia pomoc psychologiczną dla uchodźców szczególnie z dziećmi - kontakt telefoniczny do dyrektora jednostki – (17) 2761075,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku - 38-130 Frysztak ul. Wybickiego prowadzi zbiórkę żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii, środków opatrunkowych zwłaszcza na zranienia i oparzenia oraz przyjmuje produkty niezbędne do ugotowania posiłków przeznaczonych do przewiezienia na granicę dla uchodźców wojennych: kaszę, przecier pomidorowy, ryż, makaron, przyprawy, kapusta świeża i kiszona, marchew, cebula i in. Prowadzi również zbiórkę dedykowaną dla rodziny z Ukrainy, która zatrzymała się we Frysztaku.

Dary przyjmowane są o każdej porze najlepiej po uprzednim skontaktowaniu się pod numerem telefonu SOSW we Frysztaku: 17-27 77 206, 17-27 77 906.

Z zebranych funduszy wśród pracowników jednostka zakupiła już produkty do przygotowania ciepłych posiłków dla ludzi przekraczających granicę z Ukrainy do Polski. W tym zakresie współpracuje z Restauracją - Hotelem „Pod Herbami”

 1. Parafia Czudec we współpracy z OSP prowadzi w dniach 28.02.2022 r. do 04.03.2022 r. w godz. od 17.00 do 20.00 zbiórkę w nowym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czudcu przy ulicy Świętego Marcina 3. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do wyznaczonych punktów pomocy uchodźcom: słodycze, batony energetyczne, pieluchy dla dzieci, nawilżające chusteczki, soki, napoje dla dzieci, kaszki i deserki dla dzieci, mleko zastępcze dla dzieci, podstawowe środki ochrony osobistej, medyczne (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki sterylne, bandaże, zestawy opatrunkowe itp.), kolorowanki, kredki, mniejsze zabawki, ładowarki do telefonów,
 2. Parafia NMP w Strzyżowie za pośrednictwem Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi zbiórkę koców, pościeli, odzieży, trwałej żywności. Termin zbiórki we wtorek w godzinach 8.00 – 9.00 i od 17.00 – 18.00 w dawnym budynku Akcji Katolickiej przy kościele,

 

UWAGA!!

Bardzo ważną sprawą jest możliwość zapewnienia zakwaterowania dla rodzin, które w tej chwili uciekają z Ukrainy do Polski. Przyjmowanie uchodźców na własna rękę jest możliwe, ale na chwilę obecną można to robić wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Miejsca zakwaterowania dla uchodźców zostały zabezpieczone w innych województwach a województwo podkarpackie pełni funkcję recepcyjną.

 

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na samodzielne przyjęcie uchodźców pod swój dach to ważne jest, aby osoby przyjeżdzające z Ukrainy zostały zarejestrowane w punkcie recepcyjnym, gdyż pozwoli to na objęcie tych osób wparciem rządowym.

 

Informacji w sprawie prowadzonej pomocy udziela Starostwo Powiatowe w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, dane kontaktowe sekretariat: (17) 276 50 00 wew. 18,

e-mail; sekretariat@strzyzowski.pl.

Samorząd Powiatowy w Strzyżowie prowadzi działania we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

 

                                                                                      Tomasz Garncarski

                                                                                  Wicestarosta Strzyżowski

                                                                                  Strzyżów, 28.02.2022 r.


Powiat Strzyżowski dla partnerów z Ukrainy

Wojna rosyjsko-ukraińska stała się faktem. Federacja Rosyjska w bestialski sposób zaatakowała niepodległe państwo i wojna obejmuje niemal wszystkie regiony Ukrainy. Powiat Strzyżowski jest w stałym kontakcie z miastem partnerskim Brody na Ukrainie, które przystępuje do obrony przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Na podstawie porozumienia, w którym określono wolę współpracy na różnych płaszczyznach kulturalnych i społecznych będziemy wspierać działania samorządu w Brodach.

Samorząd Miasta Brody pismem z dnia 27 lutego br. zwrócił się do Powiatu Strzyżowskiego o pomoc, w którym Burmistrz Brodów pisze:

 „Drodzy przyjaciele, koledzy, partnerzy!

Dziś uwaga całego świata skupia się na Ukrainie. Wojna rosyjsko-ukraińska, podstępnie rozpoczęta przez Federację Rosyjską, weszła w aktywną fazę i objęła niemal wszystkie regiony Ukrainy. Bronimy się i bronimy naszej ziemi, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Prosimy o zapewnienie najlepszego możliwego sponsoringu.

Aktualna lista potrzeb: kamery termowizyjne, noktowizory, śpiwory, kaski ochronne, okulary taktyczne, nakolanniki, kamizelki kuloodporne, systemy taśm rozładunkowych, przenośne krótkofalówki, apteczki taktyczne, środki hemostatyczne, latarki taktyczne, pasy automatyczne 1,2,3 - punktowe, aktywne słuchawki, celowniki optyczne.

Dziękujemy za wsparcie i empatię, jaką nam okazujecie w tych trudnych czasach. Doceniamy nasze partnerstwo i szczerą przyjaźń, która umacnia się zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.”

Wobec potrzeb zgłoszonych przez zaprzyjaźnione miasto Brody na Ukrainie samorząd Powiatu Strzyżowskiego podejmie działania w kierunku koordynacji pomocy dla mieszkańców miasta Brody.