Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Deklaracja dostępności

wydrukuj

Deklaracja dostępności Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ponieważ były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 •  
 • Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Celina Bałchan.
 • E-mail: celina.balchan@strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 276 50 00 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Strzyżowski
 • Adres: ul. Przecławczyka 15
  38-100 Strzyżów
 • E-mail: starostwo@strzyzowski.pl
 • Telefon: 17 276 50 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokale należące do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w budynku przy ul. Przecławczyka 15

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie umiejscowione jest na trzech kondygnacjach w budynku przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie. Do budynku prowadzą dwa wejścia z przyległego parkingu. Wejście na parter od strony zachodniej jest wolne od barier architektonicznych. Wyjście od strony północnej na

 

I piętro klatką schodową i istniejącą platformą pionową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Parking przy budynku nie posiada miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Parter budynku jest wolny od barier architektonicznych. Dostępność do wszystkich pomieszczeń. Istnieje węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. I piętro budynku dostępne wejściem od strony północnej. Pomieszczenia wolne od barier architektonicznych. Brak węzła sanitarnego dla niepełnosprawnych.

 

II piętro budynku. Posiada bariery architektoniczne tj.

- wejście tylko klatką schodową,

- istniejące poziome ciągi komunikacyjne na różnych poziomach połączonych wewnętrznymi schodami,

- wąskie korytarze,

- pomieszczenia z barierami architektonicznymi.

 

Do budynku Starostwa wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Strzyżowie nie są zamontowane pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Starostwie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).