Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj
Obwieszczenie Starosty Strzyżowskiego z dnia 20.03.2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży
Wygaszane pojazdy

NFORMACJA
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie (art. 140mb pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym):

1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.

2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

1. zbyciu pojazdu;

2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (art. 140mb pkt 2 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) bez względu na ilość dni przekroczenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:

1. przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem:  www.esp.pwpw.pl

2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.

 

INFORMACJA
Zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy aby sprzedać pojazd, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba małoletnia KONIECZNA JEST zgoda sądu rodzinnego. art. 101 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ,,Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko’’

Wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności dokonuje się w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania obecnego właściciela).

Opłata na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach wyliczana jest przez pracownika Wydziału Komunikacji indywidualnie - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30, wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu,  zbycia pojazdu oraz o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca  zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

    Sposoby Zgłoszenia Zbycia Pojazdu

Osobiste stawiennictwo w urzędzie (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu za pośrednictwem profilu zaufanego poprzez stronę GOV.pl (procedura zgłoszenia dostępna na stronie GOV.pl )

Wysłanie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności (np. umowa, darowizna, faktura) za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny do pobrania w formularzach – „Rejestracja, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie (kasacja), zawiadomienie o nabyciu, zbyciu pojazdu”.       

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym.

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę – PKK, generowanie profilu kierowcy zawodowego - PKZ),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,

 - wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- udzielanie, cofanie, zawieszanie, wygaszanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,

- udzielanie, odmowa udzielania, wygaszanie, cofanie oraz zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- wydawanie i dokonywanie zmian w zaświadczeniach na przewozy na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,

- opiniowanie projektów organizacji ruchu,

- wydawanie decyzji dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny,

- wydawanie opinii dotyczących zmiany kategorii dróg,

- prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o  zbyciu pojazdu,

- badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,

- opracowanie przebiegów linii komunikacyjnych oraz uzgodnienie przystanków autobusowych i dworców,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

Formularze do pobrania:

1. PRAWA JAZDY

 

Informacja dotycząca zgłoszenia rozbieżności lub braku  danych dotyczących prawa jazdy

W związku z wejściem w życie od 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom poruszanie się po drogach, bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego wydanego w kraju prawa jazdy, zachęcamy do sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców.
Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy”.
W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz
z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu m.in. czy nie został zatrzymany.
W przypadku gdy usługa nie prezentuje danych lub też dane są niepoprawne, należy zgłosić rozbieżność na adres mailowy: mpj.sd@coi.gov.pl – zgodnie z informacją
w karcie tej usługi na Gov.pl.

 

 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  
 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU
9. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Rachunki bankowe:

Opłata skarbowa: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

Opłata za rejestrację pojazdów: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 92 1020 4391 0000 6202 0232 4259

 

Kontakt:

Rejestracja pojazdów: (17) 2765 000 w. 35, 53

Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych: (17) 2765 000 w. 60

Prawa jazdy: (17) 2765 000 w. 34

Transport: (17) 2765 000 w. 54

Kary pieniężne: (17) 2765 000 w. 54

e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Kierownik Wydziału:
Lucyna Flaga
tel. (17) 2765 000 w. 25

Podinspektor ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zatwierdzania organizacji ruchu, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy
Anna Salamon
tel. (17) 2765 000 w.104

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Alicja Babula
tel. (17) 2765 000 w. 34

Podinspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Monika Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Marek Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 53

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Waldemar Kordas
tel. (17) 2765 000 w. 35

Podinspektor ds. rejestracji, publicznego transportu zbiorowego i transportu drogowego 
Dominika Barlik
Tel. (17) 2765 000 w. 60

Podinspektor ds. transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego
Joanna Kiczek
Tel. (17) 2765 000 w. 54   

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów oraz nakładania kar administracyjnych
Paweł Obuch
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych:
Gabriel Pyra
tel. (17) 2765 000 w. 104