Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj

KOMUNIKAT
Telefoniczna rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji od dnia 04.09.2020 r.

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów jak i pracowników urzędu od dnia 04.09.2020 r. obowiązuje wyłącznie obsługa stron po uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty pod nr tel. (17) 2765 000 w. 54.
Powyższa informacja dotyczy wyłącznie spraw związanych z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem pojazdu, zgłaszaniem zbycia i nabycia pojazdu, wydaniem dowodu rejestracyjnego lub dokonaniem wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

jedna sprawa – jeden termin

(w celu usprawnienia obsługi interesantów proszę zgłaszać się 5 minut przed umówionym terminem).


Uwaga! Sprawy związane z obsługą interesantów dotyczące wydania prawa jazdy, wydania PKK, transportu drogowego, organizacji ruchu, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów pozostają bez zmian (bezpośrednia obsługa wg kolejności przybycia).

 

 

 

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

 

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu
lub o wyrejestrowanie pojazdu oraz o wydanie uprawnień do
kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca
zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

 

Informacja dotycząca kar pieniężnych za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł  za nieprzerejestrowanie pojazdu oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w 30 dniowym terminie.

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

  •           Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
  •           Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nie zawiadamia  w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

 

UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW!!!

 

Zgodnie z art. 31i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), wydłuża się termin na dokonanie rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich oraz zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju.

Nowy termin na dokonanie tych czynności to 180 dni, a nie 30 jak dotychczas. Przepisy z okresem do 180 dni na wykonanie obowiązków, stosuje się w przypadku pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych po 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 Tych, którzy nabyli, zbyli czy sprowadzili pojazdy przed 1 marca 2020 r. bądź wcześniej obowiązuje krótszy termin ustawowy (30 dni) na realizację swoich obowiązków.

 

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu),  

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu.

 

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

 

Formularze do pobrania:

 

1. PRAWA JAZDY

 
 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  

 

 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU
9. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Rachunki bankowe:

Opłata skarbowa: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

Opłata za rejestrację pojazdów:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 44 1130 1105 0005 2487 1320 0005

Osoby: 


Kontakt:
Rejestracja pojazdów: (17) 2765 000 w. 35, 53
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych: (17) 2765 000 w. 60
Prawa jazdy: (17) 2765 000 w. 34
Transport: (17) 2765 000 w. 54
Kary pieniężne: (17) 2765 000 w. 54
e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Kierownik Wydziału:
Lucyna Flaga
tel. (17) 2765 000 w. 25

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy oraz nakładania kar pieniężnych:
Andżelika Leśniak
tel. (17) 2765 000 w. 54

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Alicja Babula
tel. (17) 2765 000 w. 34

Pracownik II stopnia ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji instruktorów:
Monika Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Mariusz Buczek
tel. (17) 2765 000 w. 35

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Marek Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 53

Inspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Waldemar Kordas
tel. (17) 2765 000 w. 35

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Joanna Kiczek
tel. (17) 2765 000 w. 54

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Gabriel Pyra
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Dominika Barlik
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych:
Konrad Gorzelany
tel. (17) 2765 000 w. 54