Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj
Obwieszczenie Starosty Strzyżowskiego z dnia 20.03.2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży
Wygaszane pojazdy

NFORMACJA
Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie (art. 140mb pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym):

1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.

2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

1. zbyciu pojazdu;

2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (art. 140mb pkt 2 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) bez względu na ilość dni przekroczenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:

1. przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem:  www.esp.pwpw.pl

2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.

 

INFORMACJA
Zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy aby sprzedać pojazd, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba małoletnia KONIECZNA JEST zgoda sądu rodzinnego. art. 101 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ,,Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko’’

Wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności dokonuje się w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany (czyli nie decyduje o tym adres zamieszkania obecnego właściciela).

Opłata na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach wyliczana jest przez pracownika Wydziału Komunikacji indywidualnie - zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30, wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu,  zbycia pojazdu oraz o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca  zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

    Sposoby Zgłoszenia Zbycia Pojazdu

Osobiste stawiennictwo w urzędzie (osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu za pośrednictwem profilu zaufanego poprzez stronę GOV.pl (procedura zgłoszenia dostępna na stronie GOV.pl )

Wysłanie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności (np. umowa, darowizna, faktura) za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny do pobrania w formularzach – „Rejestracja, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie (kasacja), zawiadomienie o nabyciu, zbyciu pojazdu”.       

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym.

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę – PKK, generowanie profilu kierowcy zawodowego - PKZ),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,

 - wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- udzielanie, cofanie, zawieszanie, wygaszanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,

- udzielanie, odmowa udzielania, wygaszanie, cofanie oraz zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

- wydawanie i dokonywanie zmian w zaświadczeniach na przewozy na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,

- opiniowanie projektów organizacji ruchu,

- wydawanie decyzji dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny,

- wydawanie opinii dotyczących zmiany kategorii dróg,

- prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o  zbyciu pojazdu,

- badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,

- opracowanie przebiegów linii komunikacyjnych oraz uzgodnienie przystanków autobusowych i dworców,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

Formularze do pobrania:

1. PRAWA JAZDY

 

Informacja dotycząca zgłoszenia rozbieżności lub braku  danych dotyczących prawa jazdy

W związku z wejściem w życie od 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom poruszanie się po drogach, bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego wydanego w kraju prawa jazdy, zachęcamy do sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców.
Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy”.
W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz
z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu m.in. czy nie został zatrzymany.
W przypadku gdy usługa nie prezentuje danych lub też dane są niepoprawne, należy zgłosić rozbieżność na adres mailowy: mpj.sd@coi.gov.pl – zgodnie z informacją
w karcie tej usługi na Gov.pl.

 

 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  
 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU
9. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Rachunki bankowe:

Opłata skarbowa: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

Opłata za rejestrację pojazdów: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 96 1020 4391 0000 6502 0232 4234

Opłata za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 92 1020 4391 0000 6202 0232 4259

 

Kontakt:

Rejestracja pojazdów: (17) 2765 000 w. 35, 53

Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych: (17) 2765 000 w. 60

Prawa jazdy: (17) 2765 000 w. 34

Transport: (17) 2765 000 w. 54

Kary pieniężne: (17) 2765 000 w. 54

e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Kierownik Wydziału:
Lucyna Flaga
tel. (17) 2765 000 w. 25

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy:
Andżelika Leśniak
tel. (17) 2765 000 w. 54

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Alicja Babula
tel. (17) 2765 000 w. 34

Podinspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Monika Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Marek Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 53

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Waldemar Kordas
tel. (17) 2765 000 w. 35

Podinspektr ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Dominika Barlik

tel. (17) 2765 000 w. 60

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Joanna Kiczek
tel. (17) 2765 000 w. 54

Podinspektor ds. transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego oraz nakładania kar pieniężnych:
Konrad Gorzelany

tel. (17) 2765 000 w. 54

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych:
Gabriel Pyra
tel. (17) 2765 000 w. 104