Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj

KOMUNIKAT

Od dnia 01.06.2021 r. (wtorek)
Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu w Strzyżowie
przywraca bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy urzędowe załatwić będzie można jedynie
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
Starostwo przypomina, że osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiednich odległości.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 101 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy aby sprzedać pojazd, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba małoletnia KONIECZNA JEST zgoda sądu rodzinnego.
art. 101 § 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
,,Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko’’

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu
lub o wyrejestrowanie pojazdu oraz o wydanie uprawnień do
kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca
zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

 

Informacja dotycząca kar pieniężnych za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzające karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 1000 zł  za nieprzerejestrowanie pojazdu oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu w 30 dniowym terminie.

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

  •           Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
  •           Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nie zawiadamia  w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

NOWE TERMINY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW!!!

Od 01 stycznia 2021 r. termin na dokonanie rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju wynosi 30 dni.

Dla wszystkich pojazdów zakupionych, nabytych lub zbytych od dnia 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. termin na realizację ww. obowiązku wynosi 180 dni.

 

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu),  

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu.

 

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

 

Formularze do pobrania:

 

1. PRAWA JAZDY

 
 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  

 

 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU
9. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Rachunki bankowe:

Opłata skarbowa: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

Opłata za rejestrację pojazdów:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami:  98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

Opłata za niedotrzymanie ustawowego terminu za niezarejestrowanie oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu: 44 1130 1105 0005 2487 1320 0005

Osoby: 


Kontakt:
Rejestracja pojazdów: (17) 2765 000 w. 35, 53
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych: (17) 2765 000 w. 60
Prawa jazdy: (17) 2765 000 w. 34
Transport: (17) 2765 000 w. 54
Kary pieniężne: (17) 2765 000 w. 54
e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Kierownik Wydziału:
Lucyna Flaga
tel. (17) 2765 000 w. 25

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy oraz nakładania kar pieniężnych:
Andżelika Leśniak
tel. (17) 2765 000 w. 54

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
Alicja Babula
tel. (17) 2765 000 w. 34

Pracownik II stopnia ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji instruktorów:
Monika Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Mariusz Buczek
tel. (17) 2765 000 w. 35

Inspektor ds. rejestracji pojazdów:
Marek Wolan
tel. (17) 2765 000 w. 53

Inspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Waldemar Kordas
tel. (17) 2765 000 w. 35

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego:
Joanna Kiczek
tel. (17) 2765 000 w. 54

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Gabriel Pyra
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów oraz wydawania stałych dowodów rejestracyjnych:
Dominika Barlik
tel. (17) 2765 000 w. 60

Pracownik II stopnia ds. rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych:
Konrad Gorzelany
tel. (17) 2765 000 w. 54