Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wydrukuj

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zajmuje się sprawami z zakresu:

 1. ochrony środowiska (m.in. wydawanie pozwoleń na emisję do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, wydawanie dla zakładów decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu, kontrole podmiotów gospodarczych z zakresu przestrzegania wydanych przez starostę decyzji dot. ochrony środowiska, prowadzenie i udostępnianie rejestru osuwisk),

 2. informacji o środowisku i jego ochronie – udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

 3. rybactwa śródlądowego (wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Strzyżowskiego),

 4. gospodarki leśnej (nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wydawanie zaświadczeń dot. nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzenia lasu),

 5. prawa łowieckiego (m.in. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych, rozliczanie czynszów dzierżawnych, przyjmowanie oświadczeń o zakazie polowania, prowadzenie rejestru chartów rasowych),

 6. ochrony przyrody (m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na gruntach gmin, prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom przewozowym),

 7. gospodarki odpadami (m.in. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów),

 8. prawa geologicznego i górniczego (mi.in. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, udostępnianie informacji geologicznej),

 9. ochrony gruntów rolnych i leśnych – wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdegradowanych i wyniku eksploatacji kopalin,

 10. gospodarowania wodami (m.in. zatwierdzanie statutów spółek wodnych, przyjmowanie i kontrola uchwał organów spółek wodnych, wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia do zasobu nieruchomości gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części, oraz ich wykreślenie z tego zasobu),

 11. planowania i zagospodarowania przestrzennego (uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych),

 12. transportu kolejowego (wydawanie na wniosek zarządcy kolei zezwoleń na usunięcie drzew utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne).

Formularze do pobrania:

 Wniosek o skreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych 
 Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej
 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku
 Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
 Wniosek o wydanie lub wymianę karty wędkarskiej
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców

 Wniosek o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Wniosek R24-WRJ
 2. Dane jednostki R24-DJ-RJ
 3. Dane jednostki R24-DJ-z
 4. Wnioskujący R24-WN
 5. Właściciel R24-WL
 6. Właściciel - zalacznik R24-WL.z
 7. Armator R24-AR
 8. Oświadczenia-pouczenia R24-OP
 9. Oświadczenie

 

 

 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie planów urządzenia lasów

 Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

 

Rachunki bankowe:

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku, informacji geologicznej, informacji publicznej, wydanie karty wędkarskiej, rejestrację sprzętu pływającego,

opłata i kara za usunięcie drzew: 98 1130 1105 0005 2487 1320 0003

 

Opłata skarbowa za wydanie (zmianę) decyzji, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, zaświadczenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wpis do rejestru zwierząt egzotycznych (CITES), przedłożenie zgłoszenia instalacji: 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010

 

Osoby:

Kierownik Wydziału
Elżbieta Wiśniowska-Midura

pokój 213
tel: 17 276 50 00 wew. 26
e-mail: srodowisko@strzyzowski.pl, ela.midura@strzyzowski.pl

 

Inspektor Wydziału
Ewa Pater
pokój 214
tel: 17 276 50 00 wew. 26
e-mail: ewa.pater@strzyzowski.pl

 

Geolog Powiatowy
Iwona Świerczyńska

pokój 214
tel: 17 276 50 00 wew. 26
e-mail: iwona.swierczynska@strzyzowski.pl