Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Sprowadzenie zwłok

wydrukuj

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB URNY Z PROCHAMI
Z OBCEGO PAŃSTWA DO POLSKI


Podstawa prawna
•     art.  14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947)
•     § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).
•     art. 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty w celu wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny
z prochami z obcego państwa do Polski
•    wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa,
•    akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez Konsula RP,
•    w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jego tłumaczenie,
•    w razie potrzeby upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu osoby uprawnionej,
•    w przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzach zlokalizowanych na terenie Powiatu Strzyżowskiego musi zawierać następujące dane:
•    nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
•    datę i miejsce zgonu;
•    miejsce z którego zwłoki lub szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
•    miejsce pochówku (określenie miejscowości i cmentarza);
•    środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
•    nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentu
Wniosek z kompletem wymaganych dokumentów składa się w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pok. Nr 109), drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty
•    pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy są wolne od opłaty skarbowej,
•    w przypadku działania przez pełnomocnika należy dokonać opłaty w kwocie 17,00 zł od pełnomocnictwa,
•    pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej,
•    opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 15, w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5 lub przelewem na poniższy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie:
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie Nr 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010.
Tytułem: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego ..……….”

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
Wniosek może złożyć osoba uprawniona do pochowania o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, to jest: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do
1 stopnia lub pełnomocnik umocowany przez osobę uprawnioną do pochowania, a także osoba która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania.