Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa mostu w Pstrągowej w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Pstrągowa-Strzyżów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Pstrągowa-Strzyżów wraz z dojazdami i przebudową skrzyżowania w obrębie przebudowywanego mostu z drogą powiatową nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z budową mostu prowadzone były w Pstrągowej (gmina Czudec) w km 0+016, natomiast przebudowa drogi prowadzona była w km od 7+425 do 7+785. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 360 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- przebudowę mostu polegającą na wykonaniu żelbetowej płyty pomostu wraz z nawierzchnią bitumiczną oraz wykonaniem wzmocnienia ław fundamentowych,
- umocnienie skarp i stożków w obrębie mostu,

- montaż stalowych bariero-poręczy,

- roboty wykończeniowe,

- przebudowę nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem na dojazdach do mostu
- warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- poszerzenie jezdni i korektę łuku,

- chodnik z elementami odwodnienia w obrębie skrzyżowania,

- uzupełnienie poboczy drogi,

- zabezpieczenie dna i skarp rowów.

 

Koszt:

1 381 205,92 PLN w tym:

   672 982,00 PLN – rezerwa subwencji ogólnej

   708 223,92 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.928311, 21.774372 - most

49.928352, 21.775214 – początek odcinka drogi

49.928677, 21.774018  – koniec odcinka drogi