Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z przebudową mostów w Stępinie oraz przebudową przepustu w Hucie Gogołowskiej

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Stępina-Huta Gogołowska wraz z przebudową mostów w miejscowości Stępina oraz przebudową przepustu w miejscowości Huta Gogołowska

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1320R prowadzone były w

w km od 3+300 do 4+600, przebudową mostów w km 3+308 i w km 4+711 w miejscowości Stępina, a przebudową przepustu w km 10+205 w miejscowości Huta Gogołowska. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 1300 mb.


W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę istniejących obiektów mostowych wraz z podporami,

- przebudowę istniejącego przepustu,

- odcinkowe umocnienia koryta potoku w obrębie przepustów,

- montaż elementów wyposażenia,

- zabezpieczenie wlotów i wylotów z przepustów,

- nawierzchnię bitumiczną na obiektach,

-  roboty wykończeniowe w obrębie przebudowywanych obiektów,

- przebudowę drogi polegającą na: wykonaniu podbudowy z MCE metodą recyklingu głębokiego o głębokości 40 cm oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym oraz odmuleniu rowów.

 

Koszt:

1 667 806,53 PLN, w tym:

1 280 000,00 PLN –  środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

   387 806,53 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2017

Lokalizacja:

49.872962, 21.585143 – początek odcinka drogi

49.872970, 21.567771  – koniec odcinka drogi