Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa-Wiśniowa w miejscowości Jaszczurowa wraz z przebudową przepustów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa-Wiśniowa w miejscowości Jaszczurowa wraz z przebudową przepustów

Opis szczegółowy:

Prace związane z przebudową drogi  powiatowej nr 2405R prowadzone były w miejscowości Jaszczurowa (gmina Wiśniowa) w km od 1+000 do 2+220. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 1220 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów,

- dolną podbudowę metodą recyklingu na zimno,

- górną podbudowę z kruszywa łamanego,

- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- warstwę wiążącą i ścieralną,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- odmulanie rowów z odcinkowym zabezpieczenie dna i skarp rowów,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

 

Koszt:

523 176,21 PLN, w tym:

410 668,00 PLN –  środki  z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

112 508,21 PLN – środki własne Powiatu  

 

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.900544, 21.571827 – początek odcinka drogi

49.901028, 21.581831  – koniec odcinka drogi