Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowościach Kobyle i Jazowa wraz z przebudową przepustów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1923R Frysztak-Kobyle-Jazowa w miejscowościach Kobyle i Jazowa wraz z przebudową przepustów

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1923R prowadzone były w miejscowościach Kobyle (gmina Frysztak) i Jazowa (gmina Wiśniowa) w km od 1+914 do 6+674. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 4760 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów,

- zabezpieczenie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi,

- dolną podbudowę metodą recyklingu na zimno,

- górną podbudowę z kruszywa łamanego,

- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- warstwę wiążącą i ścieralną,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- odmulanie rowów z odcinkowym zabezpieczenie dna i skarp rowów,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

 

Koszt:

2 228 253,25 PLN, w tym:

1 738 911,00 PLN –  środki  z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

   489 342,25 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.838187, 21.621183 – początek odcinka drogi

49.852711, 21.624484  – koniec odcinka drogi