Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Blizianka wraz z przebudową przepustów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka w miejscowości Blizianka wraz z przebudową przepustów

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z przebudową drogi  powiatowej nr 1413R prowadzone były Bliziance (gmina Niebylec) w km od 2+920 do 4+088. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła 1168 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- roboty ziemne i rozbiórkowe,

- przebudowę przepustów pod koroną drogi wraz z zabezpieczeniem wlotów i wylotów,

- zabezpieczenie korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi,

- dolną podbudowę metodą recyklingu na zimno,

- górną podbudowę z kruszywa łamanego,

- nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- warstwę wiążącą i ścieralną,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- odmulanie rowów z odcinkowym zabezpieczenie dna i skarp rowów,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

 

Koszt:

718 818,15 PLN w tym:

568 855,00 PLN – środki  z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

149 963,15 PLN – środki własne Powiatu

 

Rok ukończenia:

2016

Lokalizacja:

49.865092, 21.941522 – początek odcinka drogi

49.869882, 21.955299  – koniec odcinka drogi