Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1933R Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Likwidacja i zabezpieczenie osuwiska – droga powiatowa nr 1933R Wysoka Strzyżowska-Bonarówka-Żyznów”

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z zabezpieczeniem i likwidacją osuwiska prowadzone były w km od 8+750 do 8+900. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował odbudowę osuwiska oraz odcinka drogi na długości 150 mb w Bonarówce (gmina Strzyżów).

 

W ramach inwestycji wykonano:

- odbudowę nawierzchni jezdni,

- odbudowę nawierzchni poboczy,

- regulację wysokościową bariery ochronnej SP-04,

- odbudowę koszy siatkowo-kamiennych układanych kaskadowo z przesunięciem na geowłókninie przymocowanej do podłoża szpilkami jako zabezpieczenie korpusu drogowego,

- materac gabionowy typu „RENO” o gr. 0.30 m układany powyżej koszy siatkowo-kamiennych wraz z dowiązaniem do terenu istniejącego na geowłókninie przymocowanej do podłoża szpilkami (powyżej obsiew mieszanką traw),

- odbudowę przepustu Ø800 PEHD długości L=24 mb.

 

Koszt:

688 889,18 PLN, w tym:

533 409,00 PLN – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

155 480,18 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.806799, 21.826310 – początek odcinka drogi

49.808366, 21.825557  – koniec odcinka drogi