Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Obszary Natura 2000

wydrukuj
Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 – specjalne obszary ochrony siedlisk

Na terenie powiatu strzyżowskiego decyzją Komisji Europejskiej wyznaczone zostały i zatwierdzone trzy specjalne obszary ochrony siedlisk. Są to: „Klonówka”, „Wisłok Środkowy z dopływami” i „Ostoja Czarnorzecka”.   

Obszar „Klonówka” (kod obszaru: PLH180022) wyznaczony został w 2011 r. na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa, w granicach rezerwatu „Góra Chełm”, na obszarze o powierzchni 136,75 ha. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony siedlisk: żyznej buczyny karpackiej (78% powierzchni), grądu subkontynentalnego (7% powierzchni), podgórskiego łęgu jesionowego (2% powierzchni) i mezotroficznej jedliny (4% powierzchni), a także dla ochrony populacji kumaka górskiego i traszki karpackiej.

Obszar „Wisłok Środkowy z dopływami” (kod obszaru: PLH180030) wyznaczony został w 2011 r. na terenie 5 powiatów: rzeszowskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i strzyżowskiego oraz dwóch miast na prawach powiatu: Krosno i Rzeszów. Obszar o powierzchni 1064,64 ha obejmuje rzekę Wisłok na odcinku od zapory w Sieniawie do zbiornika zaporowego w Rzeszowie oraz część rzeki Stobnicy od mostu drogowego w Domaradzu do ujścia. Obszar wyznaczono dla ochrony wielu rzadkich, zagrożonych gatunków ryb, znanych w Polsce z nielicznych stanowisk. Są to: minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, brzanka, boleń, różanka, głowacz białopłetwy, koza i piskorz. Oprócz siedlisk właściwych dla ryb obszar chroni także siedliska przyrodnicze, w tym: grądu, łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych oraz łąk świeżych i zmiennowilgotnych, na których bytują m.in. uznane za przedmiot ochrony gatunki motyli m.in.: modraszka telejusa, modraszka nausitousa i czerwończyka nieparka.

Obszar „Ostoja Czarnorzecka” (kod obszaru: PLH180027) wyznaczony został w 2009 r. na terenie 4 gmin: Strzyżów w powiecie strzyżowskim, Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim oraz Korczyna i Wojaszówka w powiecie krośnieńskim. Jest to obszar o powierzchni 1946,6 ha, obejmujący zwarty kompleks leśny, porastający najwyższe wzniesienie Pogórza Dynowskiego: pasmo Suchej Góry (585 m n. p. t.) oraz pasmo Królewskiej Góry (554 m n.p.t.). Obszar wyznaczono dla ochronny cennych siedlisk m.in.: żyznej buczyny karpackiej, kwaśniej buczyny, podgórskich łęgów jesionowych, bagiennej olszyny górskiej i jaworzyny z języcznikiem.  Obszar ma także znaczenie dla ochrony populacji m.in.: kumaka górskiego i traszki karpackiej oraz nietoperzy, w tym nocka orzęsionego, nocka Bechsteina i mopka zachodniego, bytujących m.in. w nieczynnych jaskiniach  erozyjno-wietrzeniowych powstałych w obrębie rozległej wychodni piaskowców ciężkowickich wznoszących się nad Czarnorzekami.

[Informacje: rzeszow.rdos.gov.pl, http://www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/, http://www.zielonepodkarpacie.pl/, oprac. Agnieszka Zielińska, zdjęcie: Rafał Godek].