Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Z prac Rady Powiatu Strzyżowskiego

W okresie od czerwca do sierpnia br. Rada Powiatu Strzyżowskiego obradowała trzykrotnie. W tym czasie radni zapoznali się z m.in. z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz sprawozdaniem z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 r. Rada Powiatu podjęła też 13 uchwał, w tym w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiemu za 2017 r. Sesje prowadził Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego.

1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się LI sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się m.in. z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Strzyżowskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie w zakresie wydatkowania środków finansowanych za rok ubiegły. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. W I półroczu 2018 r. Komisja Rewizyjna podjęła ponadto uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2017 r., a następnie przedłożyła ten wniosek Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Przewodniczącemu Rady Powiatu Strzyżowskiego.

W czerwcu br. Rada Powiatu obradowała dwukrotnie: 13 czerwca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej i 27 czerwca br. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, powstałej w przewiązce po połączeniu budynku Starostwa oraz budynku przy ul. Parkowej 7. Podczas XLIX sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego radni udzieli Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017 r. Zaś w trakcie obrad L sesji zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ w Strzyżowie, a następnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Strzyżowie za 2017 r.

Obecny na posiedzeniu Rady Powiatu Strzyżowskiego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Bolesław Kazalski, omawiając przedłożony Radzie Powiatu raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej, przedstawił przyczyny straty finansowej na działalności jednostki, która wyniosła 99 000 zł, przy amortyzacji niepieniężnej wynoszącej prawie 1,6 mln zł. Pan Dyrektor przypomniał, iż w 2017 r. zmieniły się zasady funkcjonowania szpitali poprzez utworzenie sieci szpitali i wejście Szpitala Powiatowego w Strzyżowie do tej sieci. Ponadto od 1 października ubiegłego roku wprowadzono ryczałt w działalności szpitalnej. Na koniec swojej wypowiedzi w imieniu swoim oraz całej załogi Szpitala Dyrektor Kazalski poprosił Radę Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Podczas posiedzenia radni zapoznali się także z bieżącą działalnością w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu, którą przedstawił nowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie bryg. Rafał Rutyna. Jak mówił, jednym z jego priorytetów w pracy Komendanta będzie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i społeczeństwem. W ramach prewencji społecznych strażacy będą często odwiedzać szkoły oraz pojawiać się na różnych imprezach m.in. związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W swojej wypowiedzi Komendant podkreślił ogromną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących dzisiaj w prawie wszystkich miejscowościach naszego powiatu. Jak zaznaczył, obecny system ratowniczo - gaśniczy nie jest w stanie sprawnie funkcjonować bez pomocy dobrze wyszkolonych strażaków - ochotników wyposażonych w coraz lepszy sprzęt. Wspomniał też o dobrej współpracy z ratownictwem medycznym, którego zespoły i pojazdy stacjonują obecnie w budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

Podczas sesji Rada Powiatu podjęła 13 uchwał m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Strzyżowie za 2017 rok, wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego, zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej nr 1 1228 R Dobrzechów Cegielnia, nadania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Strzyżowskiego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi, inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „ Złoty Krzyż Zasługi" dla radnego, członka Stowarzyszenia „Tak Życiu" Bogdana Żybury za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Strzyżowskiego, zmiany uchwały budżetowej i in.

W ramach punktów Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne w w/w. okresie podjęto szereg tematów, dotyczących głównie inwestycji drogowych.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]