Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

XLVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
XLVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego

30 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni wysłuchali sprawozdań z działalności Domów Dziecka oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu strzyżowskiego, a także zapoznali się z prezentacją nowej Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego. Rada podjęła też szereg uchwał, w tym m.in. o ustanowieniu tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzyżowskiego". Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta.

Prezentację na temat Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025 przedstawił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Była to ostatnia z cyklu prezentacji nowego dokumentu strategicznego samorządu powiatowego w Strzyżowie, które miały miejsce m.in. podczas sesji wszystkich Rad Gmin z naszego terenu. Pan Starosta omówił strategiczne obszary, potencjały rozwojowe oraz cele, jakie wyznaczone zostały do osiągnięcia w pięciu wyznaczonych w dokumencie polach rozwojowych. Głównym zadaniem nowej Strategii  jest przyspieszenie rozwoju powiatu oraz poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów naszej społeczności i obszaru powiatu, podniesienie konkurencyjności gospodarczej, a także przeciwdziałanie negatywnym procesom społecznym i terytorialnym. Nowym elementem planu rozwojowego powiatu strzyżowskiego są tzw. „projekty kluczowe", wśród których znalazły się m.in.: budowa drogi ekspresowej S-19, obwodnic: Czudca i Strzyżowa, mostów w Czudcu i Zaborowie, Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej m.in. do Strzyżowa, modernizacja linii kolejowej Rzeszów - Jasło, rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, rewitalizacja odwiertu geotermalnego w Wiśniowej i in.

W dalszej części posiedzenia sprawozdania z działalności Domów Dziecka i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów strzyżowskiego przedstawili dyrektorzy tych placówek.

Jako pierwsza sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku przedstawiła Pani Dyrektor Agata Wyciślak. Jak mówiła, pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończył się liczbą 171. wychowanków i w porównaniu do roku ubiegłego liczba ta zmniejszyła się o 4. podopiecznych. Zajęciami terapeutycznymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju objętych zostało 32. dzieci, zaś wychowania przedszkolnego 16. dzieci w trzech grupach przedszkolnych. Jak podkreśliła Pani Dyrektor, ważnym obszarem pracy dydaktyczno - wychowawczej i terapeutycznej są różne, prowadzone przez Ośrodek projekty i programy, w tym m.in. projekt „Zawodowcy na start", w ramach którego możliwa była realizacja kursów zawodowych i praktyk dla uczniów oraz studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli. Z kolei w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku powstał Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy, którego głównym zadaniem jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością - od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych. Tego typu zajęciami w grudniu 2017 r. objęto 18. dzieci, posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W szerokim zakresie kontynuowane były przez frysztacki Ośrodek działania w zakresie bezpłatnego, specjalistycznego punktu konsultacyjnego SOS, w ramach którego w roku ubiegłym udzielono 36. konsultacji.

Następnie sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie zaprezentowała Pani Dyrektor Beata Potwora. Jak mówiła, w bieżącym roku szkolnym w placówce funkcjonuje 13 oddziałów, w tym: 2 oddziały  przedszkolne, 2 oddziały rewalidacyjno - wychowawcze, 5 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały gimnazjum i 2 szkoły przysposabiającej do pracy. W oddziałach tych uczy się 57. dzieci pochodzących z 4. okolicznych powiatów, w tym 5. dzieci objętych jest nauczaniem indywidualnym. Z zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w chwili obecnej korzysta 34. dzieci. W bieżącym roku szkolnym Ośrodek kontynuuje prowadzenie Grupy Wsparcia dla Rodziców, w ramach której rodzice podopiecznych placówki objęci są m.in. pomocą indywidualną. Pani Dyrektor omówiła także: stan zatrudnienia i wykształcenia kadry pedagogicznej, prace budowlane prowadzone w placówce, w tym budowę nowego szybu i montaż nowoczesnej windy z dużym przedsionkiem, w którym przed deszczem i zimnem mogą schronić się dzieci oczekujące na transport, a także przedstawiła zakres prac przewidzianych jeszcze do realizacji w bieżącym roku. Ponadto poinformowała Radę Powiatu o przedsięwzięciach organizowanych w szkole w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości a także o wydarzeniach przygotowywanych przez placówkę w związku ze zbliżającym się 50-leciem Ośrodka.

W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Urban - Janusz, która zapoznała radnych z działalnością Domu Dziecka w Żyznowie. Na dzień sporządzania sprawozdania placówce przebywało 30. wychowanków: 12 dziewczynek i 18. chłopców w wieku od 10. miesięcy do 23. lat. Dzieci mieszkają w 12. pokojach sypialnych: 2,3 i 4-osobowych, a do swej dyspozycji mają m.in.: aneksy kuchenne, pokój odwiedzin, pokój gościnny, pokój terapeutyczny, pracownię komputerową i siłownię. W związku z tym, że wśród wychowanków placówki są także nieletnie matki z dziećmi, konieczne stało się przystosowanie kilku pomieszczeń do ich potrzeb. Po usamodzielnieniu się w grudniu 2017 r. jednej z matek jeden pokój został przystosowany i wyposażony jako pokój dzienny do zabaw dla niemowląt i małych dzieci.

Jako ostatni podczas sesji sprawozdanie z działalności Domu Dziecka im. J. Korczaka w Strzyżowie przedstawił Pan Dyrektor Bogdan Florek. Jak mówił, na koniec roku 2017 r. w placówce przebywało 24. wychowanków, w tym 17. w wieku od 5 do 18 lat oraz 7. w wieku powyżej 18 roku życia. Obecnie w strzyżowskim Domu Dziecka przebywa 30. dzieci i młodzieży. Priorytetem działań placówki jest rozwijanie u wychowanków zainteresowań i potrzeb aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. poprzez rajdy piesze i rowerowe, wyjścia na basen, lodowisko i stok narciarski, a także wyjścia i wyjazdy do kina, Teatru „Maska" w Rzeszowie, jak również wakacyjne wyjazdy w różne zakątki naszego kraju. Organizacja czasu wolnego wychowanków strzyżowskiego domu w całości finansowana jest z funduszy zebranych przez działające przy placówce Stowarzyszenie „Serca Sercom". Pan Dyrektor omówił również problemy, z jakimi w swej pracy spotykają się nauczyciele i wychowawcy, a także przedstawił projekt, którego celem jest usamodzielnianie wychowanków.

Podczas sesji radni podjęli 4 uchwały, w tym m.in. w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć w formie zaocznej, a także ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzyżowskiego", jak również trybu i zasad jego nadawania.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]