Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Sesja LIV Rady Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Sesja LIV Rady Powiatu Strzyżowskiego

26 września 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się LIV sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2014-2018. Podczas posiedzenia radni zapoznali się ze sprawozdaniami dyrektorów szkół na temat stanu przygotowań placówek prowadzonych przez Powiat Strzyżowski do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Radni podjęli też 4 uchwały, w tym m.in. dotyczącą budżetu powiatu. Sesję otworzył i poprowadził Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego.

Głównym tematem LIV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego było przygotowanie szkół specjalnych oraz ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski do nowego roku szkolnego. Sprawozdania w w/w. zakresie przedstawili: Pani Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku, Pani Beata Potwora Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie, Pan Adam Witek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, Pan Jan Sopel Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie oraz powołani z dniem 1 września 2018 r. nowi dyrektorzy szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - Pan Mirosław Czarnik i Zespołu Szkół w Czudcu - Pan Ryszard Wacko.

W sprawozdaniach znalazły się m.in. informacje na temat prac remontowych przeprowadzonych w szkołach w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego, a także stanu zatrudnienia i wykształcenia kadry pedagogicznej, naboru do klas pierwszych, kierunków kształcenia oraz projektów realizowanych bądź przygotowywanych do realizacji w roku bieżącym. Dyrektorzy podziękowali Radzie i Zarządowi Powiatu za zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na przeprowadzenie szeregu inwestycji w zakresie oświaty, w tym m.in. budowę pierwszego w powiecie „Orlika" lekkoatletycznego przy Specjalnych Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, kompleksową modernizację boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, a także dobudowę do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie windy na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W tym punkcie obrad głos zabrał także Pan Marek Jurzysta Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego, który dziękując dyrektorom szkół za dotychczasową, dobrą współpracę z Radą, podkreślał troskę radnych o poprawę warunków nauki i pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

W dalszej części obrad Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet Powiat Strzyżowskiego w wyniku wykonania dochodów w wysokości 38 586 716,54 zł (52,66 procent wykonania planu) i wydatków w wysokości 35 977 597,96 zł (40,45 procent wykonania planu) zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 609 118,58 zł. Wykonanie planu stanu zadłużenia na pierwsze półrocze wyniosło zaś 21 202 342, 34 zł.

Podczas posiedzenia Rada Powiatu podjęła także 4 uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r., zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2018 - 2023, przyznania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego oraz wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]