Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Program CERV – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości

wydrukuj
Program CERV – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości

„Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027. Ochrona praw człowieka, demokracja i rządy prawa należą do podstawowych wartości Unii Europejskiej. Dlatego powstał program CERV – Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Projekt realizowany jest w 4 makroregionach przez 14 ośrodków regionalnych.

Projekt jest finansowany z programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027. Program zapewnia finansowanie działań na rzecz ochrony i propagowania praw i wartości zapisanych w traktatach UE i Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Należy synergicznie wzmacniać polskie niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), zwłaszcza w małych miastach i na obszarach wiejskich, działające w obszarze godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości i osób niepełnosprawnych.

Trzyletni, ogólnopolski projekt realizowany jest w ramach 2 dużych ścieżek- programów grantowych oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

1) wzmocnienie potencjału organizacyjnego polskich CSO działających głównie w mniejszych miejscowościach, miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz środowiskach wiejskich poprzez wdrożenie szeroko zakrojonego programu szkoleń, doradztwa i coachingu dla liderów CSO, co pozwoli na sprawną i efektywną realizację działań;

2) wzmacnianie otoczenia CSO poprzez ułatwianie sieciowania na poziomie gmin, powiatów i regionów – wzmocnimy rolę rzeczniczą organizacji, wpłyniemy na profesjonalizację działań pełnomocników organizacji pozarządowych zatrudnionych w strukturach samorządowych; CELE c.d.

3) zwiększenie udziału społeczeństwa, zwłaszcza w małych miejscowościach o utrudnionym dostępie do informacji i środków poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, promowanie zwiększanie udziału społeczeństwa w działaniach obywatelskich, w tym podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw i wartości UE, angażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, pokazujące najlepsze praktyki współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. CELE c.d.

4) ułatwienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego dostępu do środków finansowych, aby mogły one lepiej działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, głównie w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich, poprzez udział w programie grantowym i samodzielną realizację działań projektowych mających na celu budowanie podstaw dialogu, obywatelstwa zaangażowanie i jego uznanie; zachęcanie do tolerancji, akceptacji i zapewniania równych praw dla wszystkich na szczeblu lokalnym; oraz tworzenie warunków do walki z wykluczeniem społecznym i niesprawiedliwością.

I) Konkursy grantowe ze wsparciem finansowym dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego https://bb.frdl.pl/granty/:

1) organizacje konkursów na granty interwencyjne: okres trwania 6-8 miesięcy, kwota dofinansowania min. 3.000 euro, max. 8.000 euro. Pierwsza edycja grantów interwencyjnych została ogłoszona 9 maja br. W czerwcu rozpocznie się druga tura spotkań/webinariów informacyjnych dotyczących:

- informacji o konkursie (min. obszary tematyczne, w ramach których można realizować projekty, lista kwalifikowanych działań, podstawy regulaminu konkursu, lista kosztów kwalifikowalnych zasady realizacji projektów)

- generator wniosków i podstawy przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie (min. jak działa generator Witkac, za pomocą którego można składać wnioski, struktura formularza wniosków i wskazówki, jak go wypełnić, wskazówki, jak przekazać kompletne informacje o planowanym działaniu)

Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji na temat grantów interwencyjnych oraz samych webinariów: https://bb.frdl.pl/interwencyjne/

2) organizację konkursów na małe granty: okres trwania 6-12 miesięcy kwota dofinansowania min. 10 000 euro, max. 20 000 euro;

Planowane ogłoszenie małych grantów: jesień 2023 r.

3) organizację konkursów na duże granty okres trwania 12-24 miesiące kwota dofinansowania min. 20 001 euro, max. 60 000 euro.

Planowane ogłoszenie dużych grantów: początek czerwca 2023 r.

II) Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

https://bb.frdl.pl/szkolenia/

1) organizacja szkoleń podnoszących wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie: praw i wolności zawartych w Karcie czy realizacji projektów - od pomysłu , przez planowania działań, pisanie wniosku do rozliczenia.

2) stworzenie sieci wsparcia dla organizacji poprzez prowadzenie konsultacji, helpdesku i strony internetowej,

3) stworzenie przestrzeni do sieciowania i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicielami innych sektorów, zwłaszcza jednostkami samorządu terytorialnego, poprzez organizację spotkań sieciujących, forów i kongresów.

Już od czerwca br. szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych. Organizacje, które zgłoszą się do projektu, nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie wartości Unii Europejskiej, a także min. jak realizować projekty i pozyskiwać środki na działalność.

[Inf. Wydział ES, opr. W. Plezia]