Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiat Strzyżowski bierze udział w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”

wydrukuj
Powiat Strzyżowski bierze udział w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”

Powiat Strzyżowski w 2024 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpił do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Jest on współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest skierowany do projektodawców z terenu powiatu strzyżowskiego, którzy chcą podjąć działania w obszarach określonych w Programie.

Powiat Strzyżowski jako realizator programu zaprasza projektodawców (gminy, organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej) z terenu powiatu do składania wniosków w ramach obszarów B, C, D, F i G.

Adresaci programu i obszary wsparcia:

1) Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) Obszar D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

5) Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Pomiędzy Regionami III w 2024 roku wynosi, w przypadku:

1. obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - do 176 000 zł (wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 55 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu – dotyczy placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy lub 35 % - dotyczy urzędów);

2. obszaru C - na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - do 74 500 zł (wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu);

3. obszaru D - na likwidację barier transportowych:

- dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - do 144 000 zł,

- dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi - do 117 500 zł,

- dla autobusów – do 351 500 zł;

W powiecie strzyżowskim wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w tym obszarze nie może przekroczyć 85 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

4. obszar F - do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

5. obszaru G - w związku z tym, iż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, wskaźniki kosztów w tym obszarze nie zostały ustalone. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu nie może jednak przekroczyć 50 % wartości środków algorytmu planowanych przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w danym roku.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów należy składać w terminie do 19 lutego  2024 r. do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, pokój 109 - Kancelaria ogólna.

Proponuje się wykorzystać do tego formularz - Załącznik nr 4 do procedur: Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wypełniając wyłącznie Część 2 - Informacje o projektach planowanych do realizacji w ramach obszaru (…) programu - w zależności od tego, którego obszaru wniosek będzie dotyczył. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa
w formularzu jako załączniki – odpowiednio do Obszaru Programu.

Więcej informacji na temat warunków, procedur i zasad realizacji programu znajduje się pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku/

Szczegóły i załączniki (w tym ww. formularz) dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021-2022/

[inf. Wydział IP Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, opr. W. Plezia]