Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ponad 14 mln zł dla Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Ponad 14 mln zł dla Powiatu Strzyżowskiego

14,25 mln zł mln zł otrzyma Powiat Strzyżowski w ramach dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Akceptację uzyskał wniosek dotyczący modernizacji sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wnioski składane były za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Każda JST czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł. Spośród trzech wniosków złożonych przez Powiat Strzyżowski („Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego”, „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”) akceptację uzyskał projekt pod nazwą „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego”.

Zadanie „Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego” polegać będzie na modernizacji odcinków strategicznych dróg w powiecie strzyżowskim: nr 1320 R Cieszyna – Kamienica Górna, nr 1323 R Frysztak – Gogołów – Klecie, nr 1350 R Różanka – Grodzisko, nr 1412 R Lubenia – Połomia, nr 1914 R Czudec przez Rynek, nr 1917 R Czudec – Wyżne, nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów, nr 1919 R Tułkowice przez wieś, nr 1920 R Różanka – Kalembina, nr 1932 R Żarnowa – Jawornik, nr 1935 R Konieczkowa – Lutcza, nr 1938 R Połomia – Glinik Charzewski oraz nr 2424 R Żarnowa – Strzyżów.

Modernizacja sieci dróg powiatowych na ww. 13 odcinkach uzupełni komunikacyjną sieć dróg naszego regionu oraz zapobiegnie marginalizacji społeczeństwa dotkniętego pandemią COVID-19. Planowane zadanie jest inwestycją strategiczną pozwalającą na wyrównanie szans rozwoju w każdej dziedzinie gospodarki z wielkimi aglomeracjami zapewniając zrównoważony rozwój całego kraju. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwolą na uzyskanie pozytywnych efektów w wielu sferach życia m.in. wzrost nośności dróg spowoduje lepszą dostępność komunikacyjną dla przedsiębiorców przez co zmniejszą się koszty produkcji związane z transportem materiałów do wytwarzania gotowych wyrobów. Powstrzymanie postępującego procesu degradacji nawierzchni zmniejszy nakłady finansowe na przywrócenie do odpowiedniego stanu technicznego dróg, zahamowanie negatywnego wpływu na otaczające środowisko w szczególności ograniczenie hałasu, emisji gazów cieplarnianych, skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych w szczególności służb medycznych do osób potrzebujących pomocy. Sieć dróg powiatowych wpisuje się w układ komunikacyjny regionu podkarpackiego. Dla zapewnienia spójności komunikacyjnej wymagane jest utrzymanie wysokich standardów technicznych dróg powiatowych z przebiegającymi przez nasz teren drogami wyższych kategorii. Bezpośrednio inwestycja oddziaływać będzie na obszar 5 gmin wchodzących w skład Powiatu Strzyżowskiego.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 15 mln zł, z czego 14,25 mln zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy planuje się wszcząć na przełomie I i II kwartału 2022 r. (zgodnie z zasadami programu JST zobowiązana jest rozpocząć procedurę zakupową do 6 miesięcy od otrzymania wstępnej promesy - dokumentu potwierdzającego objęcie inwestycji dofinansowaniem z Programu). Przewidywany okres realizacji inwestycji to lata 2022 – 2023.

Starosta Strzyżowski wyraża podziękowanie osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniły się do uzyskania dofinansowania dla tak potrzebnego dla społeczności Powiatu Strzyżowskiego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kieruje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, senatora Zdzisława Pupy oraz posłów: Zbigniewa Chmielowca, Kazimierza Gołojucha i Krzysztofa Sobolewskiego.

[Inf. PZD w Strzyżowie, Wydział IP Starostwa, opr. W. Plezia]