Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

PCPR w Strzyżowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

wydrukuj
PCPR w Strzyżowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie rozpoczęło nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w siedzibie strzyżowskiego PCPR, ul. Parkowa 7, pokój 106 przez cały rok.

Do składania w/w. wniosków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zaprasza osoby, które m.in. chcą zaopiekować się dzieckiem pozbawionym opieki rodziców naturalnych i stworzyć mu prawdziwy, ciepły i kochający dom, dając przy tym rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone małżonkom lub osobie samotnej, jeżeli spełniają następujące warunki:

- posiadają obywatelstwo polskie,

- posiadają zameldowanie na terenie powiatu strzyżowskiego,

- posiadają stałe źródło utrzymania (co najmniej jedna osoba w rodzinie),

- posiadają warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

- legitymują się zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

- posiadają pozytywną opinię o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Kandydaci na rodziców zastępczych zobowiązani są do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, pokój 106 następujących dokumentów:

 1. Wniosku kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej,
 2. Odpisu aktu małżeństwa - osoby będące w związku małżeńskim lub odpisu aktu urodzenia - osoby samotne,
 3. Zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach za ostatnie 3 miesiące,
 4. Opinii z miejsca pracy,
 5. Aktualnego potwierdzenia miejsca zameldowania,
 6. Potwierdzenia praw do zajmowanego lokalu,
 7. Oświadczenia o braku ograniczeń władzy rodzicielskiej, 
 8. Oświadczenia o braku ograniczeń w zdolności do czynności prawnych, 
 9. Oświadczenia o niekaralności,
 10. Oświadczenia o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego,
 11. Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 12. Opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

Kandydaci na rodziców zastępczych przy składaniu wniosku powinni mieć przy sobie także dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości (do wglądu).

Formularze wyżej wymienionych dokumentów dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie http://www.pcpr.strzyzowski.pl/aktualnosc/85/8/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-strzyzowie--organizator-rodzinnej-pieczy-zastepcze-poszukuje-kandydatow-na-rodzicow-zastepczych. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.).

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, uzyskaniu pozytywnej opinii psychologicznej i pedagogicznej w zakresie predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej, kandydaci zostają skierowani na bezpłatne szkolenie, którego ukończenie poparte zostanie odpowiednim zaświadczeniem. Zaświadczenie to uprawnia Sąd i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udzielają pracownicy PCPR osobiście lub pod nr tel. (17) 221 14 46 lub (17) 221 14 47.

[Inf. i grafika PCPR - oprac. A. Zielińska]