Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w 2023 r.

wydrukuj
Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w 2023 r.

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w 2023 roku

W ramach konkursu ofert na realizację ww. zadań Powiat przeznaczył łączenie kwotę 50.000 zł z podziałem na poszczególne gminy, tj.: 10.000 zł na działania w Gminie Czudec, 10.000 zł w Gminie Frysztak, 10.000 zł w Gminie Strzyżów, 10.000 zł w Gminie Niebylec, 10.000 zł w Gminie Wiśniowa.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przyzna dotację celową na realizację zadań publicznych poprzez zawarcie umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. Termin składania ofert mija 7 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert (załączniki, tryb i kryteria oceny i wyboru ofert, wzory umów, itd.) – umieszczone jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie.

http://www.bip.strzyzowski.pl/index.php?page=position.php&id=5099&grp=20

Informacje dotyczące składania ofert można także otrzymać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, piętro II, pok. 313 i 314, tel. 17 2765 000 wew. 38, 30.

[inf. Wydział ES Starostwa, opr. W. Plezia]