Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Materiały wyborcze w pasie drogowym – informacja

wydrukuj
Materiały wyborcze w pasie drogowym – informacja

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje o zasadach umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego tj. na słupach, barierach, poręczach, na elementach mostów i przepustów.

Materiały wyborcze umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi stanowią reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) i ich lokalizacja wymaga zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 ust. 1 cyt. ustawy, wydanej w drodze decyzji administracyjnej, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, ustala się wysokość stawki opłaty: 0,50 zł/dzień. W związku z powyższym należy złożyć wniosek zawierający:- nr drogi oraz okres zajęcia pasa drogowego; powierzchnię zajmowania pasa drogowego (powierzchnia materiału wyborczego wraz z konstrukcją wsporczą, jeśli będzie zastosowana); szkic konstrukcyjny z określeniem, czy materiał wyborczy jest jedno czy dwustronny wraz z wyraźnym oznaczeniem komitetu wyborczego od którego pochodzi; dokładną lokalizacje planowanego umieszczenia materiału wyborczego na aktualnej mapie zasadniczej.

Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że zgodnie z art. 110 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r —Kodeksu wyborczego „na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia".

W związku z tym za zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia, zarządca drogi na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.

Materiały wyborcze umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz ruchu pieszych, będą usuwane na koszt właściciela materiału wyborczego zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego.

Inf. PZD Strzyżów, opr. W.Plezia