Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Laptopy dla wychowanków domów dziecka i podopiecznych PCPR w Strzyżowie

wydrukuj
Laptopy dla wychowanków domów dziecka i podopiecznych PCPR w Strzyżowie

 

 

 

 

95 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem trafiło na potrzeby organizacji zdalnego nauczania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej). Wartość zakupionego sprzętu opiewa na kwotę 280 tys. zł.

Powiat Strzyżowski uczestniczy w realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem Projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś partnerami – 16 wojewodów, którzy udzielają wsparcia samorządom powiatów i województwa.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Powiat Strzyżowski zrealizował cel projektu poprzez zakup 95 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, na potrzeby organizacji zdalnego nauczania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej).

W dniach od 28.09.2020 r. do 02.10.2020 r. laptopy zakupione w ramach projektu przekazywane były do rodzin zastępczych i Domów Dziecka działających na terenie powiatu strzyżowskiego, wg wcześniej zgłoszonego zapotrzebowania na zasadzie użyczenia sprzętu.

Ze sprzętu mogą korzystać dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez okres kwalifikowalności w projekcie tj. pozostawania w rodzinie zastępczej lub pod opieką placówki, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2025 r. Po tym terminie sprzęt powinien zostać zwrócony do samorządu.

Wartość zakupionego sprzętu opiewa na kwotę 280,5 tys. zł, z tego 236,4 tys. zł pochodzi
z Europejskiego Funduszu Społecznego zaś 44,1 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Na zdjęciach podpisanie umów użyczenia i przekazanie laptopów przez starostę Bogdana Żyburę i wicestarostę Tomasza Garncarskiego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie dyrektorom jednostek: Marcinowi Gąsiorowi (PCPR), Elżbiecie Urban-Janusz (PDD Żyznów), Bogdanowi Florkowi (PDD Strzyżów).

Inf. Wydział Inwestycji i Programów Pomocowych, opr. W. Plezia