Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konsultacje dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

wydrukuj
Konsultacje dot. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Od 10 lutego do 10 marca 2020 r. trwają konsultacje dot. dokumentacji pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Zachęcamy mieszkańców powiatu strzyżowskiego do składnia uwag i wniosków w tej sprawie.

Projektowany dokument ma na celu wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dokument będzie stanowił podstawę do dalszych prac studyjno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. inwestycji. Planowane nowe inwestycje kolejowe dotyczą terenu m.in. powiatu strzyżowskiego (ciąg nr 6).

Celem dokumentu jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu ogłoszono konsultacje mające na celu zapoznanie się z opiniami, uwagami i wnioskami. Zaangażowanie w tworzenie SSL (Strategiczne Studium Lokalizacyjne), wyrażone poprzez udział w konsultacjach, pozwoli na jego udoskonalenie. Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Planowane są dwa etapy konsultacji ww. dokumentu. Podstawę prawną obecnie prowadzonych konsultacji stanowi art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, prowadzona na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tej sprawie ogłoszone zostaną kolejne konsultacje).

Zachęcamy do zgłaszania uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl (formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga).