Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2022 r.

wydrukuj
Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2022 r.

Podczas LIV sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego, która odbyła się 28 czerwca 2023 r., radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2022 rok. Udzielenie absolutorium oznacza, iż Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za 2022 rok, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu nie stwierdziła zastrzeżeń i zaaprobowała ubiegłoroczną działalność Zarządu Powiatu związaną z gromadzeniem i wydatkowaniem z budżetu powiatu środków publicznych.

Punkty porządku obrad, związane z absolutorium, poprzedziła ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2022 r. na podstawie złożonego raportu. W przeprowadzonym później głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe ZOZ za 2022 rok.

Następnie Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura i Wicestarosta Tomasz Garncarski omówili raport o stanie powiatu za rok 2022, przedstawiając zebranym prezentację multimedialną dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu. Po dotyczącej tego punktu obrad dyskusji Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. 

W dalszej części sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

Na koniec Starosta i Wicestarosta złożyli serdeczne podziękowania za bieżące współdziałanie oraz wielki wkład pracy w wykonywanie powierzonych obowiązków w 2022 roku. Szczególne słowa podziękowania skierowali do Pani Przewodniczącej Rady Powiatu, Przewodniczących Komisji Stałych, Pań i Panów Radnych Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, szefów służb, inspekcji i staży, dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników Wydziałów oraz pracowników Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych. 

[oprac. Biuro Rady]