Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r

wydrukuj
Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r

Podczas XLIX sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego radni udzieli Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Udzielenie absolutorium oznacza, iż Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za 2017 rok, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu nie stwierdziła zastrzeżeń i zaaprobowała ubiegłoroczne czynności Zarządu Powiatu związane z gromadzeniem i wydatkowaniem z budżetu powiatu środków publicznych. Absolutoryjna sesja Rady Powiatu odbyła się 13 czerwca 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Według sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r., dochody budżetu samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2017 r. wyniosły 79 159 315,08 zł, co dało 110,39 planu, w tym wykonanie dochodów własnych wyniosło 24 047 639,76 zł tj. 144,93 w stosunku do planowanych. Wydatki budżetu powiatu w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 73,7 mln zł (98,63 procent planowanej wartości). Na realizację wydatków inwestycyjnych do budżetu powiatu pozyskane zostały środki zewnętrzne w wysokości 8 737 550,67 zł, w tym środki z funduszy europejskich, dotacje z budżetu państwa m.in. na dofinasowanie budowy boiska lekkoatletycznego typu „Orlik" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku oraz zadania w zakresie infrastruktury drogowej, w tym związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na remont więźby dachowej budynku stajni w zespole parkowo-dworskim i folwarcznym w Wiśniowej. Działalność samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2017 r. wspomogły również samorządy gmin: Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa, które na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę chodników przy tych drogach przekazały dotacje o łącznej wartości 693 540 zł.

W 2017 roku na obszarze naszego powiatu zrealizowano zadania inwestycyjne, mające na celu poprawę stanu infrastruktury dróg powiatowych w łącznej wysokości 12 328 739,23 zł. Największe zrealizowane zadania drogowe w roku ubiegłym to m.in.: przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 1930 Żarnowa - Glinik Zaborowski w Zaborowie (5 735 560,36 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 1323 R Frysztak - Gogołów - Klecie wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (1 122 146,74 zł), przebudowa drogi powiatowej Nr 1320 R Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska wraz z przebudową mostów oraz przebudową przepustu w miejscowościach Stępina i Huta Gogołowska (1 673 806,53 zł), przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1935 R Konieczkowa - Lutcza wraz z przebudową przepustów w miejscowości Lutcza (1 189 135,71 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska wraz z przebudową przepustu w miejscowościach Markuszowa i Oparówka (1 170 051,19 zł) i in.

Wydatki bieżące wykonane w roku ubiegłym wyniosły ponad 55,3 mln zł. Obejmowały one przede wszystkim zadania w zakresie m.in. oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (41,32), pomocy i polityki społecznej (23,8), bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (11,57), administracji publicznej i pomocy prawnej (11,23) i in. Dodatkowo w 2017 r. na wydatki bieżące związane z zapewnieniem realizacji praktyk zagranicznych i staży krajowych przez uczniów szkół zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, Zespole Szkół w Czudcu i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku pozyskane zostały środki z funduszy europejskich w wysokości 896 tys. zł.

W ramach wydatków budżetu zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 18,3 mln zł, co stanowi 24,86 całości wydatków budżetowych w 2017 r. Wydatki majątkowe dotyczyły m.in. inwestycji w zakresie: powiatowej infrastruktury drogowej - 12 328 739,23 zł, oświaty - 2 389 291,73 zł, modernizacji energetycznej budynku przy ul. Parkowej 7 i przebudowy instalacji w budynku Przychodni Zdrowia w Strzyżowie - 1 455 487,64 zł, przebudowy pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie wraz z zakupem wyposażenia - 425 831,95 zł, a także pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i opieki nad zabytkami, administracji publicznej i bezpieczeństwa publicznego.

W 2017 r. został zaciągnięty długoterminowy kredyt bankowy, w związku z czym stan zadłużenia Powiatu na koniec 2017 r. wzrósł o kwotę 1 636 488,24 zł. do 22 292 176,72 zł. Dzięki uzyskaniu dodatkowego dochodu z odszkodowania ujemna wartość skonsolidowanego wyniku powiatu zmniejszyła się na koniec 2017 r. do wartości ujemnej: 10 925 487,97 zł. W końcowym rozliczeniu budżet powiatu na koniec 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 5 487 811,16 zł.

Sprawozdanie za rok 2017 zyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. W trakcie sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.

[zdjęcie i oprac. A. Zielińska]