Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Gimnazjalisto, wybierz szkołę dla siebie!

wydrukuj
Gimnazjalisto, wybierz szkołę dla siebie!

Przed gimnazjalistami bardzo ważny czas podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Proces wyboru szkół i składania podań będzie trwał od 7 maja do 15 czerwca br. Już dziś proponujemy gimnazjalistom szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzyżowskim.

Zespół Szkół w Czudcu jest w powiecie strzyżowskim jedyną placówką oświatową, która kształci uczniów w bardzo popularnych ostatnio wśród młodzieży klasach mundurowych. Dla uczniów pragnących kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym będzie w tym roku szkolnym prowadzony nabór do klasy z innowacją ratowniczo - pożarniczą oraz klasy z edukacją wojskową (nowość). Dla zainteresowanych kształceniem w technikum poszerzono ofertę technikum żywienia o innowacje pedagogiczne m.in. „Owoce morza" czy „Slow food na przykładzie kuchni myśliwskiej i wybranych potraw regionu podkarpackiego" oraz możliwość ukończenia kursów np. kelnerskiego lub baristy. Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych oferuje również technikum budowlane i szkoła branżowa I stopnia np. poprzez kurs spawalniczy, kurs operatora wózków widłowych i inne. Więcej na stronie internetowej www.zs-czudec.itl.pl

W dniu 27 kwietnia od godz.10. Zespół Szkół w Czudcu organizuje Dzień Otwarty Szkoły. Wtedy uczniowie będą mieli możliwość bliższego poznania szkoły i oferty kształcenia, jaką kieruje do absolwentów gimnazjów, spotkania z przedstawicielami współpracujących ze szkołą instytucji (m.in. wojsko, straż pożarna) czy udziału w pokazach i warsztatach przygotowanych przez uczniów i nauczycieli poszczególnych kierunków.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie daje młodzieży szerokie przygotowanie ogólnokształcące, rozwija zainteresowania uczniów, stwarza przyjazną atmosferę i daje poczucie bezpieczeństwa. W trakcie rekrutacji kandydaci do szkoły wybierają klasę, w której realizują kształcenie w zakresie rozszerzonym z jednego przedmiotu stanowiącego dla tej klasy profil kształcenia. Od klasy drugiej uczniowie realizują dwa kolejne wybrane przedmioty rozszerzone. Pozostałe przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym. Szkoła kształci wszystkich uczniów w dwóch językach obcych w grupach uwzględniających stopień znajomości danego języka.

Strzyżowskie Liceum zapewnia wysoką jakość kształcenia, komfortową naukę w nowoczesnych pracowniach, rozwój i realizację zainteresowań, ambicji, pasji dzięki bogatej i różnorodnej ofercie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, sukcesy międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie  w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych  i zawodach sportowych, udział w innowacjach dydaktyczno-wychowawczych i ciekawych projektach edukacyjnych, dodatkowe zajęcia o charakterze akademickim, udział w obozach naukowych, możliwość aktywnej działalności wolontaryjnej i samorządowej, planowanie własnego rozwoju  pod bacznym okiem pracownika Szkolnego Ośrodka Kariery, wychowanie do wartości, wszechstronną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, rodzinną atmosferę i  bezpieczeństwo, bardzo dobre przygotowanie do matury, której wyniki pozwalają najlepszym absolwentom ubiegać się o indeksy na prestiżowe kierunki studiów.

W ubiegłym roku szkolnym na wszystkich obowiązkowych egzaminach maturalnych i na większości  przedmiotów rozszerzonych, odsetek sukcesów w szkole był większy niż odsetek sukcesów w województwie i w kraju dla liceów ogólnokształcących. Według rankingu wyników maturalnych opracowanego przez portal liceapolskie.pl szkoła na ubiegłorocznej maturze zajęła w województwie np.: 3 miejsce z matematyki na poziomie rozszerzonym,  5 miejsce z geografii, 6 miejsce z informatyki wśród szkół, w których egzamin z tego przedmiotu zdawała więcej niż 1 osoba. Na uznanie zasługuje także fakt, że strzyżowskie liceum znajduje się na 3. miejscu w województwie pod względem ilości zdających maturę z informatyki, która uznawana jest przez uczniów za jedną z najtrudniejszych. Efekty pracy nauczycieli i uczniów doskonale widoczne są również w postaci sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

Nauczyciele i dyrekcja szkoły opracowali i obecnie realizują projekt: „W drodze do Europy - rozwój kompetencji językowych i europejskiej sieci kontaktów". Jego celem jest wdrożenie w szkole innowacyjnej metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, która ułatwi utworzenie dwujęzycznego oddziału liceum. Ośmioro nauczycieli bezpośrednio objętych realizacją projektu ukończyło już zagraniczne szkolenia w renomowanych, europejskich szkołach językowych (Oksford, Edynburg, Londyn, Malta, Dublin). Uczestnicy projektu korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, wdrażają poznane metody nauczania na zajęciach z uczniami.

Ale szkoła to nie tylko sama nauka, dlatego w strzyżowskim liceum kwitnie też życie kulturalne i sportowe. Dlatego zachęcamy uczniów gimnazjum, aby właśnie w tej ponad stuletniej „Alma Mater" wchodzili w dorosłość i zdobywali wiedzę, która pozwoli im realizować pasje i rozwijać się intelektualnie. Jest to możliwe dzięki wspomnianym atutom szkoły, a także bogatej ofercie edukacyjnej. Więcej informacji oraz zaplanowanym na 26 kwietnia br. Dzień Otwarty Szkoły na www.lo-strzyzow.pl

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie to przede wszystkim ciekawe zawody i specjalności, systematycznie unowocześniana baza dydaktyczna, w tym wyposażone w sprzęt najnowszej generacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. To także urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny). ZST w Strzyżowie to dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna, bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki i szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe). Uczniowie uzyskują np. zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Prowadzone są konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego i zajęcia wyrównawcze. Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji to także atut tej szkoły. Szkoła pomaga także w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego.

Więcej o kierunkach kształcenia, ofercie edukacyjnej szkoły oraz wyposażeniu dydaktycznym  gimnazjalisci będą mogli dowiedzieć się w dniu 25 maja br. w czasie Dni Otwartych w ZST. W dniu 26 maja 2018 r. tj. w sobotę w godzinach wieczornych planowany jest koncert, na którym uczniowie będą mogli wykazać się zdolnościami artystycznymi. Więcej na str.: www.zs-strzyzow.itl.pl

We wszystkich szkołach istnieją możliwości udziału uczniów w projektach, dzięki którym mogą doskonalić swoje kwalifikacje. Warto zauważyć, że już teraz uczniowie III klasy gimnazjum, jako przyszli absolwenci, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, mogą ubiegać się o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży, który realizowany jest od 2002 roku. Kompletne wnioski na wymaganym formularzu należy składać do dnia 31 lipca danego roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pokój 313, II piętro); 38 - 100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15, tel. 17 2765 000 wew. 30, e - mail: edukacja@strzyzowski.pl.

Rekrutacja do wszystkich szkół odbędzie się drogą elektroniczną na wzór lat poprzednich: www.podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

[inf. ZS Czudec, LO Strzyżów, ZST Strzyżów, fot. LO Strzyżów, opr. W. Plezia]