Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zmiana Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

wydrukuj
Zmiana Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią Covid-19 oraz ograniczone możliwości bezpośredniego kontaktu uczniów ze szkołami Rada Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/148/2020 w sprawie zmiany uchwały nr VII/60/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

Zmiany dotyczą umożliwienia absolwentom szkół podstawowych rozpoczynających naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz uczniom i absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski składania wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego także drogą elektroniczną (e-mail: starostwo@strzyzowski.pl) oraz bez obowiązującej do tej pory opinii wychowawcy i dyrektora szkoły (w przypadku wprowadzenia stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego na terenie kraju).

Informacja dotycząca dokumentów dołączanych do wniosku o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego tj. świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia:

- w przypadku składania wniosku o stypendium w Starostwie Powiatowym kserokopie dokumentów dołączanych do wniosku będą potwierdzać za zgodność z oryginałem, po okazaniu ich oryginałów, pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

- w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan oryginalnych dokumentów,

- w przypadku przesłania wniosku pocztą kserokopie dokumentów zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałami w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych: tel. 17 2765 000 w. 30.

Inf. Wydział ES, opr. W. Plezia