Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

wydrukuj
Wręczono stypendia im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

W 2021 roku Rada Powiatu Strzyżowskiego już po raz 20. przyznała stypendia naukowe z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w obecnym kształcie są przyznawane w czterech kategoriach, a przy ich przyznawaniu brana jest pod uwagę tylko średnia ocen i szczególne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach.

Kat. I to absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę ze średnią ocen co najmniej 4,75 i wybrali do dalszego kształcenia szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski. W tej kategorii stypendium otrzymało 90 osób.

Kat. II – to uczniowie szkół prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnym uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 46 osobom.

Kategoria III – to uczniowie szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych prze MEN (w tej kategorii nie jest brana pod uwagę średnia ocen). Stypendium otrzymała 1 osoba i jest to uczennica Zespołu Szkół w Czudcu.

Kat. IV – to uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym a na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano 18 stypendiów.

W roku szk. 2021/2022 przyznano 155 stypendiów. W kategorii I stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 100 zł miesięcznie, w kat. II stypendysta otrzyma 1.300 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 130 zł miesięcznie, w kategorii III otrzyma 1.500 zł czyli po 150 zł miesięcznie, natomiast w kategorii IV - 500 zł jednorazowo. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szk. 2021/2022 to 160.300 zł.

Na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 29 września 2021 r zostały wręczone dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z panującą epidemią koronawirusa dyplomy te zostały odebrane przez dyrektorów poszczególnych szkół, którzy następnie przekażą je stypendystom w swoich szkołach. Dyplomy dla stypendystów z kategorii IV, czyli absolwentów szkół zostały przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku.

Na zdjęciu dyplomy o przyznaniu stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Czudcu z rąk wicestarosty strzyżowskiego Tomasza Garncarskiego odbiera dyrektor Ryszard Wacko.

[inf. Wydział ES Starostwa w Strzyżowie, fot. G. Tomaszewski, opr. W. Plezia]