Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stypendia naukowe Funduszu im. J. Przecławczyka w 2020 r.

wydrukuj
Stypendia naukowe Funduszu im. J. Przecławczyka w 2020 r.

W 2020 r. Rada Powiatu Strzyżowskiego już po raz 19. przyznała stypendia naukowe z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w obecnym kształcie są przyznawane w czterech kategoriach, a przy ich przyznawaniu brana jest pod uwagę tylko średnia ocen i szczególne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach. Kat. I to absolwenci szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę ze średnią co najmniej 4,75 i wybrali do dalszego kształcenia szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski. W tej kategorii stypendium otrzymało 82 osoby. Kat. II – to uczniowie szkół prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szk. uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 72 osobom.

Kategoria III – to uczniowie szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych prze MEN – i tutaj nie jest brana pod uwagę średnia ocen. W tej kategorii nikt nie ubiegał się o stypendium.

Kat. IV – to uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym a na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano 24 stypendia.

W roku szk. 2020/2021 przyznano 178 stypendiów. W kategorii I stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 100 zł miesięcznie, w kat. II stypendysta otrzyma 1.300 zł w ciągu roku szkolnego, czyli po 130 zł miesięcznie, natomiast w kategorii IV - 500 zł jednorazowo. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski na rok szk. 2020/2021 to 187.600 zł.

Co roku środki finansowe na cele stypendialne przekazują także członkowie Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, w bieżącym roku jest to kwota 7.000 zł.

Na sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego w dniu 28 września 2020 r. wszystkim stypendystom, ich rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom życzenie i gratulacje z wysokich wyników w nauce, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy przez cały rok szkolny, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności złożyli przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska-Nieroda, starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestarosta Tomasz Garncarski i kier. Wydziału edukacji – Maria Koś. Ze względu na stan epidemii decyzje o przyznaniu stypendiów odebrali obecni na sesji dyrektorzy szkół, a w imieniu uczniów i nauczycieli podziękował dyrektor LO w Strzyżowie Mirosław Czarnik.

Na zdjęciu: Dyrektor LO w Strzyżowie Mirosław Czarnik odbiera decyzje o stypendiach dla uczniów z rąk przewodniczącej Rady Małgorzaty Skalskiej-Nieroda.

Inf. M. Koś, opr. i fot. W.Plezia