Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ruszyła rekrutacja dzieci w SOSW w Strzyżowie do nowej grupy przedszkolnej

wydrukuj
Ruszyła rekrutacja dzieci w SOSW w Strzyżowie do nowej grupy przedszkolnej

Nabór uczestników do grupy tworzonej w ramach projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” nr RPPK.09.01.00-18-0037/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej – odbywa się w terminie od 31 lipca br. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci spełniających kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie ww. projektu, nie dłużej jednak niż do 23 sierpnia. 

SOSW w Strzyżowie w ramach realizacji projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” obejmie wsparciem dodatkowe osoby zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty, w tym 3 dzieci, dla których utworzony zostanie nowy oddział. 

Celem projektu  jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez utworzenie i prowadzenie nowego oddziału przedszkolnego, poszerzenie oferty edukacyjnej – w tym wydłużenie godzin pracy przedszkola oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej SOSW w Strzyżowie. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2020 r.
Osoba zainteresowana udziałem w projekcie swojego dziecka może w okresie rekrutacji zgłosić chęć uczestnictwa, poprzez złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DZIECKA w sekretariacie Ośrodka, zlokalizowanym przy ul. dr. Józefa Patryna 11, 38-100 Strzyżów. Dokument niekompletny, tj. niepodpisany lub niewypełniony we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostanie przyjęty. 
W przypadku osób niepełnoletnich ankietę uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w sekretariacie SOSW w Strzyżowie i w wersji elektronicznej (do pobrania pod niniejszą informacją).
Więcej informacji o projekcie i rekrutacji można uzyskać w SOSW w Strzyżowie, gdzie zlokalizowane jest biuro projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel.: 
(17) 2762620, e-mail: sosw_strzyzow@wp.pl. 

Dagmara Preisner 
Koordynator projektu