Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ogłoszenie Starosty Strzyżowskiego

wydrukuj
Ogłoszenie Starosty Strzyżowskiego

Ogłoszenie Starosty Strzyżowskiego

z dnia 10 stycznia 2024 roku

Działając zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji umożliwiających wyrażenie opinii lub złożenie uwag do projektu zmian w „Programie Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

1. Przedmiot konsultacji: Zmiana w Programie Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

2. Termin konsultacji: 11.01.2024 r. – 23.01.2024 r.

3. Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu zmian w Programie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu http://www.bip.strzyzowski.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Uwagi i opinie do udostępnionego projektu zmian w Programu można wysyłać:

- drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38 – 100 Strzyżów,

- drogą elektroniczną na adres: starostwo@strzyzowski.pl.