Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie

wydrukuj
Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie

W dniu 24 sierpnia 2022 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Strzyżowskiego ślubowanie złożyło i odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego czterech nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego.

W terminie do 30 czerwca 2022 r. wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyli następujący nauczyciele: Elżbieta Tomkowicz z ZST Strzyżów; Anna Wójcik, Andrzej Kubiak i Paweł Tęcza z SOSW Frysztak i Barbara Korczyńska-Mikuszewska z SOSW Strzyżów. W dniu 18 sierpnia 2022 r. ww. nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjna powołaną przez Zarząd Powiatu: Elżbieta Tomkowicz – ZST Strzyżów – nauczyciel j. niemieckiego, oligofrenopedagog; Anna Wójcik – SOSW Frysztak - nauczyciel psycholog; Andrzej Kubiak - SOSW Frysztak - nauczyciel wychowawca; Barbara Korczyńska-Mikuszewska - SOSW Strzyżów - nauczyciel oligofrenopedagog.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) procedurę nadania stopnia nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę. Nauczyciele składają wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dwóch terminach do 30 czerwca i do 31 października. Jeśli nauczyciel posiada kwalifikacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289), odbył staż pracy uzyskując pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, spełnił wymagania zawarte w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) i zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele z placówek Powiatu Strzyżowskiego, którzy złożyli ww. wnioski do 30 czerwca br. spełnili wymagania formalne i zostali dopuszczeni do egzaminu. Wszyscy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Stopnień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski nadał im w drodze decyzji administracyjnej Starosta Strzyżowski.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Strzyżowskiego ślubowanie złożyło i odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego czterech nauczycieli. W terminie późniejszym ślubowanie złoży i odbierze akt nadania stopnia nauczyciela Paweł Tęcza – SOSW Frysztak – nauczyciel wychowawca.

Na zdjęciu mianowani nauczyciele wraz ze starostą i członkami Zarządu Powiatu.

 [inf. M. Koś - kierownik Wydziału ES, opr. i fot. W. Plezia]