Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie

wydrukuj
Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie

18 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym po zakończeniu postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego ślubowanie złożyło pięciu nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego. Ślubowanie miało miejsce na posiedzeniu Zarządu w obecności władz Powiatu Strzyżowskiego.

W terminie do 30 czerwca 2021 r. wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyli nauczyciele: Joanna Martens-Skoczek i ks. Karol Hadam (LO Strzyżów); Paulina Czapczyńska, Agnieszka Pająk, Grzegorz Żybura i Kinga Reguła-Madej (ZST Strzyżów); Marcelina Surowiecka (SOSW Frysztak); Ewa Ślęczkowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie).

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) procedurę nadania stopnia nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę. Nauczyciele składają wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dwóch terminach do 30 czerwca i do 31 października. Jeśli nauczyciel posiada kwalifikacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289), odbył staż pracy uzyskując pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, spełnił wymagania zawarte w § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) i zdał egzamin na stopień nauczyciela mianowanego może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele z placówek Powiatu Strzyżowskiego, którzy złożyli ww. wnioski do 30 czerwca br. spełnili wymagania formalne i zostali dopuszczeni do egzaminu. Wszyscy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Stopnień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski nadał im w drodze decyzji administracyjnej Starosta Strzyżowski.

Zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: Tak mi dopomóż Bóg.”

W dniu 18 sierpnia 2021 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Strzyżowskiego ślubowanie złożyło i odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego pięciu nauczycieli: Joanna Martens-Skoczek – LO Strzyżów – nauczyciel j. angielskiego i francuskiego, Agnieszka Pająk – ZST Strzyżów – nauczyciel j. angielskiego, Grzegorz Żybura – ZST Strzyżów – nauczyciel wf, Paulina Czapczyńska – ZST Strzyżów – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Kinga Reguła-Madej – ZST Strzyżów – nauczyciel przedmiotów zawodowych. W terminie późniejszym ślubowanie złożą i odbiorą akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego kolejne 3 osoby.

[inf. M. Koś - kierownik Wydziału ES, opr. i fot. W. Plezia]