Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dla lepszego funkcjonowania DPS-ów w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Dla lepszego funkcjonowania DPS-ów w powiecie strzyżowskim

Mimo stanu epidemii w Polsce w Domach Pomocy Społecznej w Babicy i Gliniku Dolnych trwają prace remontowe i realizowane są projekty za pozyskane z różnych źródeł środki finansowe.

Powiat Strzyżowski realizuje zadanie pn. „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy w celu dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów ppoż.”. Wartość całego zadania to 380.000 zł, a zakończenie prac planowane jest na koniec października br. Zakres prac dotyczy instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego OE. System wczesnego ostrzegania przyczyni się do ratowania zdrowia i życia pensjonariuszy. Wniosek na zadanie został złożony przez Powiat Strzyżowski końcem 2019 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach naboru wniosków o dofinansowane robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, uzyskując akceptację i powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 190.346 zł (co stanowiło 50% planowanych kosztów zadania). Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego. W lipcu 2020 roku wyłoniono Wykonawcę tj. firmę CERBEX Sp. z o.o. z Krosna, która ma zrealizować to zadanie do końca października br.

Ponadto w związku z wprowadzeniem stanu epidemii zarówno DPS dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z Filią w Pstrągowej Woli jak DPS w Gliniku Dolnym mogły liczyć na wsparcie w postaci środków finansowych pozyskanych z różnych źródeł przeznaczonych na profilaktykę oraz walkę z COVID 19. Dedykowane środki w dużej mierze przeznaczone zostały na zakup niezbędnych środków do ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia placówki w sprzęty i artykuły do walki z COVID 19 oraz dodatków dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Z grantu na wspieranie domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach zadania pn. „Wspólnymi siłami pokonamy COVID-19 pokonamy” - „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DPS Babica pozyskał kwotę 370.000 zł a DPS w Gliniku Dolnym kwotę 362.990 zł.

Domy pomocy społecznej otrzymały też dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 46.512 zł dla DPS w Babicy i 33.492 dla DPS w Gliniku Dolnym. Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środku Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia DPS-y uzyskały wsparcie na dodatki do wynagrodzenia oraz zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla stanowisk medycznych w kwocie 138.129 zł dla DPS-u Babica i 42.848 zł dla DPS-u Glinik Dolny.

Bezpośrednią pomoc w ramach zarządzania kryzysowego przekazał także Powiat Strzyżowski za sprawą decyzji Zarządu Powiatu. I tak dla DPS Babica kwotę 23.000 zł a dla DPS Glinik Dolny 14.000 zł. Wszystkie te dotacje i wsparcia finansowe z różnych źródeł dają gwarancję na dobre funkcjonowanie domów opieki z korzyścią dla ich pensjonariuszy, by mogli przetrwać tak trudny okres pandemii.

Na zdjęciu DPS Babica

Inf. DPS Babica i Glinik Dolny, fot. Wydział IP, opr. W. Plezia