Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie

wydrukuj
50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie

2 czerwca 2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie jako jednostka Powiatu Strzyżowskiego obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. Na spotkaniu jubileuszowym w PCKiT w Wiśniowej była okazja podsumowania jej działalności i złożenia życzeń. Na ręce dyr. Poradni Krystyny Barć-Dudek popłynęły życzenia od m.in. wicekuratora oświaty w Rzeszowie Stanisława Fundakowskiego, przewodniczącej Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzaty Skalskiej-Nierody, starostów i członków Zarządu Powiatu, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych z Podkarpacia, placówek powiatowych, przedstawicieli gmin i jednostek w powiecie strzyżowskim.

We wrześniu 2021 roku minęła 50. rocznica powstania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzyżowie. Dopiero w tym roku była możliwość uroczystego podsumowania działalności Poradni. W okolicznościowym folderze dyr. Krystyna Barć-Dudek napisała m.in.: „Z roku na rok wzrasta ilość osób korzystających z różnych form świadczonej przez Poradnię pomocy, systematycznie zwiększa się też oferta udzielanej pomocy. Początkowo działalność placówki koncentrowała się na poradnictwie zawodowym i diagnozie trudności szkolnych. Od chwili powstania Poradnia funkcjonuje jako specjalistyczna placówka, która wraz z rodziną i szkołą wspiera rozwój młodego człowieka. W centrum uwagi stawiamy dziecko i jego dobro. Dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom zapewniamy pomoc i opiekę na poziomie zgodnym ze współczesną wiedzą, poszanowaniem godności osobistej oraz dyskrecję i prywatność. Staramy się być instytucją użyteczną dla środowiska lokalnego, fachowo pomagającą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.”

Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Strzyżowie została powołana 1 września 1971 roku na mocy Orzeczenia Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzyżowie, któremu następnie podlegała. Wydział Oświaty z dniem 1 września 1971 roku powołał Czesławę Mazur na kierownika i to ona, jako samodzielny pracownik, zapoczątkowała historię Poradni. Merytoryczną opiekę i nadzór sprawowała Okręgowa Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Rzeszowie reprezentowana przez dyrektora Katarzynę Kulę. Z dniem 1 października 1971 roku została zatrudniona psycholog Stanisława Kucharska-Pawluś, pracująca równocześnie w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Jaśle na stanowisku kierownika i psychologa, która do Strzyżowa przyjeżdżała trzy razy w tygodniu.

Z powstaniem Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Strzyżowie łączy się przydzielenie jej lokalu: „W dniu 18 października 1971 roku Poradnia otrzymała decyzję o przydzieleniu lokalu przy ul. Sobieskiego 10. Lokal został odebrany z licznymi usterkami. Sala badań okazała się tak zimną, że trudno było rozpocząć pracę. W okresie ferii zimowych wybudowano piec w poczekalni, ocieplono podłogi …”. Brak było pomocy naukowych, kart uczniów, testów. Problem ten rozwiązała częściowo psycholog, która wypożyczała pomoce ze swojej Poradni w Jaśle. W dniu 7 października 1971 roku został przyjęty pierwszy pacjent Poradni, a pracownicy Poradni zaczęli nawiązywać kontakty ze szkołami i domami dziecka na terenie powiatu. Opracowano okólnik do szkół informujący o powstaniu Poradni i jej zadaniach. Również na konferencjach kierowników szkół kierownik przedstawiała zadania placówki, system pracy oraz zasady współpracy ze szkołami. Do Poradni zaczęły napływać systematycznie zgłoszenia – stan osób objętych poradami na 1 marca 1972 roku wyniósł 268 uczniów. „Już w pierwszym roku działalności Poradnia rozpoczęła akcję polegającą na rozpoznaniu przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego – sporządzono listę dzieci niespełniających obowiązku, a następnie kierowano ich do odpowiednich placówek zgodnie z uznaną celowością…”.

Obecnie Poradnia to specjalistyczna działalność profilaktyczna, diagnostyczna, terapeutyczna i doradcza prowadzona przez psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i logopedów. Rozwój tej placówki nie byłby możliwy bez szacunku wobec pracy innych i odniesień do przeszłości. Ponad 50-letnia historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie to historia metod i form pracy, budynków i miejsc, ale przede wszystkim historia ludzi tu pracujących, historia spotkań i relacji, pomocy dziecku i jego rodzinie. „Dzisiaj, gdy świętujemy jubileusz 50-lecia Poradni pragnę wyrazić głęboką wdzięczność tym wszystkim, którzy tworzyli jej historię, budowali jej wizerunek, służyli radą i pomocą wielu tysiącom dzieci i młodzieży. Kieruję do nich – z okazji jubileuszu – słowa uznania za trud i troskę, jaką otaczali podopiecznych, a tych, którzy odeszli zachowamy we wdzięcznej pamięci. Pragnę również podziękować tym, którzy aktualnie wspierają naszą działalność.” – podsumowuje obecna dyrektor placówki Krystyna Barć-Dudek.

Na zdjęciu życzenia z rąk wicestarosty T. Garncarskiego i starosty B. Żybury odbiera dyr. Krystyna Barć-Dudek.

Więcej http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Jubileusz-50-lecia-pracy-Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej-w-Strzyzowie,8006/

[inf. PPP Strzyżów, fot. PCKiT Wiśniowa, opr. W.Plezia]