Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

222 stypendystów Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka

wydrukuj
222 stypendystów Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka

W 2019 roku Rada Powiatu Strzyżowskiego już po raz 18. przyznała stypendia naukowe z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Co roku środki finansowe na cele stypendialne przekazują także członkowie Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej, w bieżącym roku jest to kwota 5.900 zł. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 25 września 2019 r.

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w obecnym kształcie są przyznawane w czterech kategoriach, a przy ich przyznawaniu brana jest pod uwagę tylko średnia ocen i szczególne osiągnięcia na olimpiadach i konkursach. W kategorii pierwszej są absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy ukończyli szkołę ze średnią co najmniej 4,75 i wybrali do dalszego kształcenia szkoły prowadzone przez Powiat Strzyżowski. W tej kategorii stypendium otrzymało 155 osób. W kategorii drugiej są uczniowie szkół prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 44 osobom. Kategoria trzecia to uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych prze Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tej kategorii jest brana pod uwagę średnia ocen, ale w tej kategorii nikt nie ubiegał się o stypendium. Kategoria czwarta to uczniowie klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach wyższych systemem dziennym a na świadectwie ukończenia szkoły osiągnęli średnią co najmniej 4,75. W tej kategorii przyznano stypendia 23 osobom.

W roku szkolnym 2019/2020 przyznano 222 stypendia. W kategoriach I i II stypendysta otrzyma 1.000 zł w ciągu roku szkolnego, natomiast w kategorii IV - 500 zł. Łączna kwota stypendiów przyznana przez Powiat Strzyżowski wynosi 210.500 zł.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 25 września 2019 r. i poprzedziło je wręczenie podziękowania ks. dr. Janowi Wolakowi – prepozytowi Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej za dofinansowanie stypendiów. Podziękowanie złożyli przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzatę Skalska-Nieroda, starosta strzyżowski Bogdan Żybura i wicestarosta Tomasz Garncarskiego. Zaś na zakończenie uroczystości w imieniu stypendystów podziękowała uczennica LO w Strzyżowie Katarzyna Włodyka mówiąc m.in.: „Widząc, że rozwój nauki i oświaty zajmuje priorytetowe miejsce w polityce Samorządu Powiatu Strzyżowskiego a dobrze wykształcone społeczeństwo jest celem nadrzędnym wszelkich działań w dziedzinie rozwoju edukacji w naszym powiecie, cieszymy się, że jesteśmy uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzyżowski, który dostrzega potrzebę wsparcia finansowego młodzieży osiągającej wysokie wyniki w nauce, pragnącej zdobywać wiedzę w kolejnych etapach kształcenia.
Drodzy Państwo, niech radość nagrodzonych uczniów i absolwentów oraz ich Rodziców będzie dla Państwa największym podziękowaniem za otwartość serca i wszelkie działania na rzecz rozwoju edukacji w powiecie strzyżowskim.”

[inf. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, opr. i fot. W. Plezia]

 

Relacja z uroczystości na itvp poludnie: http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Stypendia-w-powiecie-strzyzowskim-rozdane,6048/