Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” można składać do 27 maja br.

wydrukuj
Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” można składać do 27 maja br.

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, mogą składać w ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c.  Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane do 27 maja 2019 r. przez Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie. W tym roku poszerzony został katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we  wskazanych wyżej obszarach. Rolnicy dostaną m.in. szansę na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej.

Jedną  z najważniejszych korzyści dla rolników jest to, że osoby, które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.

Dodatkowo poszerzono katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania  m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych czy też adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym wyposażaniem w/w. budynków w danym rodzaju produkcji.

Z kolei rolnicy, którzy w latach 2015-2018 złożyli wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach a, b lub c i ją otrzymali lub są w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze wsparcia, w którym rolnik uprzednio ubiegał się o pomoc. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia jest, aby rolnik nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego w PROW 2014-2020.

W tym roku nie można otrzymać wsparcia na pokrycie kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Z kolei osoby wspólnie wnioskujące nie mogą realizować inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością (np. budowa budynków, przebudowa).

Zmiany nie ominęły również punktacji – zmieniono liczbę punktów, które można otrzymać w ramach niektórych kryteriów przy ocenie wniosków, tak że np. za kryterium wieku przyznawany będzie tylko 1 punkt, jednocześnie obniżając minimum punktowe w obszarach a-c, które wnioskodawca musi otrzymać, aby uzyskać pomoc finansową z 4 do 3 punktów. Dopuszczono - w uzasadnionych przypadkach - możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone (odpowiednio 24, 36 czy 60 miesięcy).

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację danej inwestycji. Może on być jednak wyższy i wynieść 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW  2014-2020 może maksymalnie wynieść 500 tys. zł., a na rozwój produkcji prosiąt 900 tys. zł.

Więcej informacji na stronie ARiMR pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-w-obszarach-a-b-c-mozna-skladac-do-27-maja.html

[Inf. i zdjęcie Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie, oprac. A. Zielińska]