Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podpisano umowę na dofinansowanie drogi Wysoka Strzyżowska-Strzyżów- Żarnowa

wydrukuj
Podpisano umowę na dofinansowanie drogi Wysoka Strzyżowska-Strzyżów- Żarnowa

W dniu 20.06.2024 r. została zawarta umowa w sprawie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania powiatowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka  Strzyżowska – Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów w km 5+145 – 5+330 i 5+380 – 6+190” pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim.

Na mocy podpisanej umowy Samorządowi zostaną przekazane środki finansowe w kwocie 855 358 zł jako równowartość 60% kosztów zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 1 425 598 zł.

W ramach realizowanego zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z przebudową przepustów pod koroną drogi, poprawa systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz roboty nawierzchniowe polegające na wzmocnieniu istniejącej podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej i utwardzeniu poboczy..

Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z którym została podpisana stosowna umowa. Zakończenie przedmiotowego zadania powinno nastąpić jesienią bieżącego roku. 

Inf. A Wójcik (PZD Strzyżów), opr. W. Plezia