Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 2020-2024

wydrukuj
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu 2020-2024

W ślad za pismem Wojewody Podkarpackiego Starosta Strzyżowski zawiadamia właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu strzyżowskiego, że w roku 2020 rozpoczęło się na terenie całego kraju wykonanie w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) opracowania pod nazwą „Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i będą podstawą formułowania oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

Obowiązek sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności, w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

[inf. Wydział OS Starostwa, opr. i fot. W. Plezia]