Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa drogi powiatowej w Kobylu

wydrukuj
Przebudowa drogi powiatowej w Kobylu

W ramach przyznanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wraz z finansowym udziałem środków Powiatu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Kobyle długości 950 mb. wraz z budową drogi dla pieszych na odcinku 180 mb.

Powiat Strzyżowski złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie w km 0+000 – 0+950”. W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 31.09.2023 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej na ww. zadanie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Samorządem Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 1 207 457 zł, co stanowi 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych operacji brutto.

W ramach przyznanej pomocy wraz z finansowym udziałem środków Powiatu zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Kobyle długości 950 mb. wraz z budową drogi dla pieszych na odcinku 180 mb.

Obecnie trwają roboty budowlane, których generalnym wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowych jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, z którym została podpisana umowa wykonawcza. Na dzień sporządzania informacji zaangażowanie robót można określić na 70%.

Gdy warunki pogodowe będą sprzyjające zakończenie robót planuje się na połowę października br. 

[Inf. A. Wójcik - PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]