Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

wydrukuj
Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 12.05.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Strzyżowskim na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu Strzyżowskiego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa i Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica. Łączny koszt obu zadań to ponad 1.270 tys. zł.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych i powiatowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 Powiat Strzyżowski podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych na drogach powiatu strzyżowskiego. Są to zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa w km 3+115-3+345 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych oraz  Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica w km 3+760 – 4+725 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych.

Zakres prac na zadaniu w ciągu drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska - Gbiska - Strzyżów - Żarnowa obejmuje wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Strzyżów, ul. Południowa na długości 230 mb z elementami odwodnienia, umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi, roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni drogi w miejscu prowadzonych robót, wykonanie robót wykończeniowych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w którym wzięło udział 6 firm budowlanych wyłoniono wykonawcę robót a w dniu 29.05.2020 r. podpisano z nim umowę na wykonanie robót. Wartość całkowita zadania powinna zamknąć się kwotą 233.048,76 zł. Partnerem Powiatu przy tym zadaniu jest Gmina Strzyżów, która dofinansuje je w wysokości 47.524 zł. Koszt zadania dofinansowany z budżetu państwa: 138.000 zł.

Na dzień publikacji informacji wykonawca robót, którym jest PPHU WITMAR s.c. 38-124 Wiśniowa 247 wykonał ok.80 % planowanych robót.

Celem projektu jest: - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi, - zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, - poprawa poziomu życia obywateli. Zakończenie robót inwestycyjnych planowane jest na koniec lipca 2020 r.

Kolejne zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 R Cieszyna – Huta Gogołowska – Kamienica obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przebudowy części przelotowych przepustów pod koroną drogi i zjazdami, zabezpieczenie wlotów i wylotów przepustów kamieniem łamanym zatapianym w betonie, wykonanie chodnika z elementami odwodnienia na długości 965 mb w miejscowości Stępina, umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi, wykonanie zatoki autobusowej w zakresie podbudowy i nawierzchni asfaltowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Stępinie, montaż elementów BRD, wykonanie robót wykończeniowych.

W postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót na powyższym zadaniu wzięło udział 5 firm. Procedura przetargowa zakończyła się podpisaniem umowy o wykonanie robót budowlanych w dniu 18.06.2020 r. Wartość całkowita zadania powinna zamknąć się kwotą 1.043,085,04 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi .625.851 zł. Na dzień publikacji informacji wykonawca, którym także jest PPHU WITMAR s.c. w Wiśniowej przejął teren budowy i jest na etapie organizacji zaplecza budowy.

Celem projektu jest: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi, zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, poprawa poziomu życia obywateli. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2020 r.

[inf. PZD Strzyżów, opr. W. Plezia]