Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

wydrukuj
Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza w strefie podkarpackiej (w tym powiat strzyżowski) wskazuje, że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P (benzoalfapirenu) jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności przemysłowej (emisja punktowa).

Podstawowym źródłem emisji pyłów i niesionego w pyle B(a)P jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów (np. butelek PET, kartonów po napojach, odpadków organicznych) w piecach, w celu ogrzania mieszkań/domów i wody. Zarówno stan techniczny dużej liczby kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych jest zły (bardzo niska sprawność, zanieczyszczenie kominów i palenisk), jak i jakość stosowanych paliw (węgla i drewna) jest wysoce niezadowalająca. Czynniki te, w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, które często występują w okresie grzewczym (tj. inwersje temperatury, niskie prędkości wiatru), decydują o występowaniu przekroczeń norm jakości powietrza.

W celu zwrócenia uwagi na szkodliwość smogu informujemy, że na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Plan Działań Krótkoterminowych” przyjęty uchwałą Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r., a także uchwałą Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „Uchwała antysmogowa”). Treść ww. dokumentów dostępna jest pod linkami:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/5262-program-ochrony-powietrza-dla-strefy-podkarpackiej

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

Ww. dokumenty, stanowiąc akty prawa miejscowego, wprowadzają ograniczenia, zakazy i nakazy dotyczące użytkowania określonej jakości paliw oraz kotłów o określonych normach, a także nakładają wiele obowiązków zarówno na organy administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska jak i osoby fizyczne, w celu zapobiegania i ograniczania negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Na podstawie „Programu (…)” osoby fizyczne, będące użytkownikami kotłów na paliwo stałe o mocy do 1,0 MW, są zobowiązane do realizacji działania pn. „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego poprzez realizację uchwały antysmogowej”. A uchwała antysmogowa zakłada wymianę do końca 2027 roku wszystkich kotłów na paliwa stałe poniżej klasy 5 na kotły nowoczesne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wskazanych dokumentów oraz udostępniamy ulotkę edukacyjną opracowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

[Inf. Wydział OS Starostwa, opr. i fot. W. Plezia]