Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podpisanie umowy na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej

wydrukuj
Podpisanie umowy na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej

30 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na modernizację i aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz cyfryzację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim.  Umowa jest jednym z kluczowych elementów budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej realizowanego przez Samorząd Województwa w partnerstwie z podkarpackimi powiatami, w tym z Powiatem Strzyżowskim. Umowę podpisali: starosta strzyżowski – Bogdan Żybura, wicestarosta strzyżowski – Tomasz Garncarski oraz pełnomocnik konsorcjum firm Geores Sp. z o.o. i Geokart – International sp. z o.o. - Rafał Kraska - prezes Zarządu Geores Sp. z o.o.

Przedmiotem zawartej umowy jest modernizacja EGiB Powiatu Strzyżowskiego poprzez dostosowanie baz danych dotyczących gmin Niebylec, Czudec i Strzyżów (obszar wiejski) do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków; cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Modernizacja wykona zostanie do 31 października 2021 r., a jej koszt wyniesie 4.959.975 PLN.

Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej to projekt łączący pozyskanie danych ich przetwarzanie oraz wykorzystanie narzędzi analityczno-prezentacyjnych. Jego celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa - www. psip.podkarpackie.pl. Zakres projektu obejmuje m. in.: dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania, budowę portalu regionalnego, wykonanie Ortofotomapy, systemy geodezyjne, opracowanie niezbędnych map, cyfryzację materiałów źródłowych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacje, utworzenie bądź aktualizację baz GESUT, BDOT oraz EGiB, zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu, wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz promocję. Zasadniczym zadaniem PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety, notariusza), jak i dla pracownika administracji publicznej.

Realizacja projektu PSIP umożliwi organom administracji publicznej wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Usługi projektu PSIP będą powszechne i skierowane do wszystkich obywateli, którzy będą mieli do nich dostęp z każdego miejsca poprzez Internet. Wdrożenie elektronicznego dostępu do usług realizowanych w projekcie PSIP uprości i przyspieszy komunikację klientów z urzędem. Poprawa dostępu i umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych wspierać będzie rozwój nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym, umożliwiającym udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej. Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego przez Województwo Podkarpackie pełniące rolę Lidera Projektu wraz z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu (w tym Miastem Rzeszów) z terenu województwa, jako Partnerami Projektu z zakresem rzeczowym.

Każdy z beneficjentów tego projektu otrzyma infrastrukturę sprzętową, która pozwoli działać temu systemowi i na poziomie powiatów i na poziomie centralnej platformy województwa, która będzie udostępniała wszystkie dane. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k).

Podpisana 30 grudnia umowa jest jednym z elementów projektu PSIP, który realizowany jest już od kilkunastu miesięcy. W ramach tego przedsięwzięcia została już wykonana ortofotomapa o dużej rozdzielczości, która wykorzystywana jest przy tworzeniu baz EGiB i BDOT. Mapa powstała na bazie ponad 100 tysięcy zdjęć lotniczych z ternu całego województwa. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie ponad 187 mln złotych, z czego część prawie 26,5 mln zł pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego, a dofinansowanie z EFRR wynosi ponad 22 mln zł.

[opr. i fot. W. Plezia]