Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego” na lata 2022-2030

wydrukuj
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego” na lata 2022-2030

Starosta Strzyżowski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030. Konsultacje dotyczą dokumentu powstałego we współpracy samorządów gminnych i samorządu powiatowego. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Burmistrz Strzyżowa – jako Lider zawartego porozumienia, który działa w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 tj. z późn. zm.)

Strategia obejmuje gminy: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka (w granicach administracyjnych tych samorządów) przy udziale Powiatu Strzyżowskiego.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20 października 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r.

2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030.

3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, Wydział Inwestycji Planowania Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.

4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.

5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:

1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: emularz@strzyzow.pl W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030 , bądź uzupełniając formularz w wersji online pod adresem: https://forms.gle/GL1T149EEbSyDnrC9

2. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030.

3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Wydział Inwestycji Planowania Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów., tel. 17 27 61 354 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzyżowa.

7. Uwagi zgłoszone po dniu 25 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

[Inf. Wydział IP Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, opr. W. Plezia]

Załączniki:

- Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030.

- Diagnoza sytuacji gospodarczej, przestrzennej i sytuacyjnej

- Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030. docx

- Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego” na lata 2022-2030. pdf.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych