Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Żarnowa

wydrukuj

Tytuł inwestycji:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa-Glinik Zaborowski w miejscowości Żarnowa”

Opis szczegółowy:

 

Prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska w Żarnowej (gmina Strzyżów) prowadzone były w km od 0+910 do 0+980. Długość odcinka objętego robotami drogowymi wyniosła  łącznie 70 mb.

 

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbiórkę nawierzchni, korpusu drogi oraz pozostałych elementów wyposażenia drogi,

- wymagane wykopy, zjazdy dla sprzętu, półki robocze oraz pozostałe prace makroniwelacyjne,

- uporządkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego odtworzenia rowów drogowych wraz z umocnieniem dna i skarp rowu,

- kaskady z kamienia łamanego w siatkach,

- drenaże wgłębne odwadniające korpus drogowy,

- odtworzenie istniejących przepustów pod drogą powiatową,

- zabezpieczenie odcinków osuwiskowych konstrukcjami oporowymi z pali CFA,

- oczep żelbetowy zwieńczający pale CFA,

- kotwy w gruntowych,

- wyprofilowanie skarp wraz z ich umocnieniem płytami ażurowymi typu ciężkiego oraz geokratą,

- odtworzenie nawierzchni jezdni oraz pobocza,

- odtworzenie przepustów pod zjazdami,

- odtworzenie dróg dojazdowych zjazdów do posesji,

- odtworzenie nawierzchni placów z wykonaniem szczelnej nawierzchni,

- uporządkowanie terenu.

 

Koszt:

3 367 193,89 PLN, w tym:

3 191 164,00 PLN –  środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

   176 029,89 PLN – środki własne Powiatu

Rok ukończenia:

2015

Lokalizacja:

49.879589, 21.816654 – początek odcinka drogi

49.882073, 21.818614 – koniec odcinka drogi